Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť

PRAVIDLÁ NA ZÍSKANIE VSTUPNÉHO BONUSU AŽ 10 000 EUR A 1000 SPINOV DO FORTUNA CASINA

 1. Vstupný bonus do FORTUNA CASINO získa hráč, ktorý splní všetky podmienky na získanie bonusu za prvý vklad do FORTUNA CASINO (ďalej len „Bonus“), uvedené v týchto pravidlách na získanie vstupného bonusu do FORTUNA CASINO (ďalej len „Pravidlá“) stanovených spoločnosťou FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava, PSČ 851 01, IČO: 00684881, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 123/B (ďalej len „spoločnosť FORTUNA“).
 2. Na získanie Bonusu je nutné, aby hráč bol oprávnený zúčastniť sa internetových hier v internetovom kasíne (ďalej len spoločne ako „kasínové hry“) podľa pravidiel stanovených v príslušnom hernom pláne (ďalej len „Herný plán“) a ďalej splnil podmienky stanovené v týchto Pravidlách. FORTUNA CASINO sa vzťahuje na prevádzkovanie kasínových hier, ktoré prevádzkuje spoločnosť FORTUNA.
 3. Podmienky vstupného bonusu ku vkladu:

 4. Výška Bonusu zodpovedá 100% výške prvého vkladu, t. j. prvého prevodu finančných prostriedkov, ktoré hráč prevedie na svoj hráčsky účet (ďalej len „Prvý vklad“), pričom maximálna výška Bonusu predstavuje 10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur). Prvým vkladom sa rozumie prvý prevod finančných prostriedkov na hráčsky účet po úspešnej registrácii v spoločnosti FORTUNA v lehote platnosti tohto Bonusu.
 5. Na získanie Bonusu je hráč povinný prijať ustanovenia týchto Pravidiel, a to prostredníctvom príslušnej funkcionality na ifortuna.sk, prostredníctvom ktorej sa účastní kasínových hier prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA. Pre získanie Bonusu je hráč povinný previesť Prvý vklad na hráčsky účet do 15 dní od registrácie, v hodnote minimálne 10,- Eur (slovom: desať eur), v opačnom prípade možnosť na Bonus zaniká. Ak hráč Bonus neodmietne, Bonus bude hráčovi pripísaný na hráčsky účet automaticky potom, čo hráč splní podmienky na jeho získanie. Ponuku na bonus je potrebné akceptovať najneskôr do 30 dní.
 6. Na výber peňažnej čiastky zodpovedajúcej výške Bonusu z hráčskeho účtu je nutné, aby hráč uzavrel stávky na kasínové hry prevádzkované spoločnosťou FORTUNA v minimálnej výške, ktorá sa rovná výške získaného bonusu vynásobeného koeficientom 20, a to v lehote 30 dní odo dňa pripísania Bonusu, avšak iba za predpokladu, že na hráčskom účte hráča budú po splnení uvedených podmienok finančné prostriedky vo výške Bonusu k dispozícií. Prostriedky z vkladu, ktoré prevýšia sumu vstupného bonusu (max. 10 000,- Eur; slovom: desaťtisíc eur), môžu byť vybrané podľa uváženia hráča bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na "disponibilnom zostatku", odkiaľ ich hráč môže vybrať.
 7. Na účely splnenia podmienok uzatvorenia stávok v hodnote stanovenej v článku 5. týchto Pravidiel sa výška stávky na hracie automaty započítava zo 100 %, na kartové hry z 10 %, na rulety z 20 %. Pokiaľ hráč napríklad uzavrie stávku na kartovej hre vo výške 10,- Eur, budú na účely uzatvorenia stávok podľa týchto Pravidiel započítané 1,- Eur.
 8. Do momentu splnenia podmienok uzatvárania stávok na kasínové hry prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA vo výške stanovenej v článku 5. týchto Pravidiel dôjde k dočasnému obmedzeniu hráča pri zaobchádzaní s jeho zostatkom na hráčskom účte, ktoré sa bude riadiť nasledujúcimi pravidlami:
 9. Pokiaľ zostatok na hráčskom účte bude vyšší ako 0,19 Eur (slovom: devätnásť centov) a hráč neuzavrie stávky vo výške stanovenej v týchto Pravidlách, je hráč oprávnený previesť zostatok z hráčskeho účtu len vo výške, ktorá je na hráčskom účte označená ako „Hotovostný Zostatok“;
 10. Potvrdením voľby hráča na prevod podľa bodu a) stráca hráč nárok na finančné prostriedky, ktoré sú na hráčskom účte označené ako „Bonusový Zostatok“ (t.j. Bonus a všetky výhry hráča zo stávok uzavretých na kasínové hry prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA počas plnenia podmienok na získanie Bonusu).
 11. Ak bude kedykoľvek v období stanovenom na uzavretie stávok podľa článku 5. týchto Pravidiel celkový zostatok na hráčskom účte hráča menej ako 0,19 Eur (slovom: devätnásť centov), dôjde k zrušeniu Bonusu. hráč je naďalej oprávnený prevádzať a vyberať z hráčskeho účtu peňažné prostriedky podľa svojej vôle, vždy však v súlade s Herným plánom a príslušnými právnymi predpismi. Povinnosť hráča uzatvoriť stávky v stanovenej výške taktiež zaniká uplynutím doby stanovenej na uzatvorenie stávok podľa článku 5. týchto Pravidiel.
 12. V prípade, že Bonus bude hráčovi pripísaný na tzv. dočasný hráčky účet a hráč nesplní všetky podmienky na dokončenie registrácie v spoločnosti FORTUNA tak, aby v stanovenej lehote došlo k zmene dočasného hráčskeho účtu na hráčsky účet, bude výška Bonusu, resp. „Bonusového zostatku odpočítaná z hráčskeho účtu. V prípade, že by aktuálny zostatok hráčskeho účtu bol menej ako výška Bonusu, resp. Bonusového zostatku, bude z hráčskeho účtu odpočítaný iba aktuálny zostatok. Dočasný hráčsky účet je účet, ktorý nesplnil všetky podmienky na dokončenie registrácie v spoločnosti FORTUNA. Na tomto účte hráč nie je oprávnený vykonávať stávky na kasínové hry, ani iné činnosti spojené s hraním s výnimkou vkladu peňažných prostriedkov.
 13. Pri uzatváraní stávok sú najprv použité peniaze, ktoré hráč previedol na hráčsky účet a následne sú použité peniaze, ktoré hráč získal ako Bonus.
 14. Podmienky pre free spiny:

 15. Free spiny sú voľné zatočenia hracích automatov. Klient môže prostredníctvom tejto ponuky získať až 1 000 spinov, na všetky hry od spoločnosti Adell, Apollo a Kajot. Hodnota jedného free spinu je 0,1 Eur.
 16. Podmienkou pre získanie free spinov je úspešné odohranie Vstupného bonusu ku vkladu. Po splnení podmienok Vstupného bonusu dôjde k premene bonusových peňazí na reálne. V tomto momente dôjde k automatickému pripísaniu free spinov na účet hráča. Free spiny je potrebné odohrať na hrách Adell, Apollo a Kajot najneskôr do 15 dní od ich získania. Po ich odohratí sa všetky výhry z free spinov prevedú na reálne peniaze.
  Počet free spinov závisí od výšky vkladu:
  VkladPočet free spinov
  10 - 49 Eur100
  50 - 199 Eur200
  200 - 499 Eur350
  500 - 999 Eur500
  1 000 Eur a viac1000

  Príklad: Ak sa hráč rozhodne pre Vstupný bonus vo výške 30 Eur, po odohraní Vstupného bonusu automaticky získa 100 spinov na hracie automaty v Casine.

 17. Všeobecné podmienky:

 18. Ak hráč využil v rámci FORTUNA CASINO viac rôznych bonusov, podmienky pre jednotlivé bonusy sa plnia postupne tak, že najprv sa plnia podmienky bonusu, ktorý bol aktivovaný najskôr; tým však nie je ovplyvnená lehota na splnenie podmienok pre jednotlivé bonusy, stanovená v príslušných pravidlách. Nesplnenie podmienok na získanie niektorého z bonusov nemá vplyv na získanie iného bonusu, ak budú podmienky na získanie takého bonusu splnené.
 19. Lehoty stanovené v týchto Pravidlách na získanie Bonusu, resp. plnenie podmienok Bonusu, sa počítajú od momentu úhrady Prvého vkladu a pripísania Bonusu.
 20. Bonus je určený iba amatérskym hráčom a je viazaný na jednu osobu, emailovú adresu, telefónne číslo, číslo príslušnej platobnej metódy (napr. Platobnej karty), IP adresu a MAC adresu hráča.
 21. V prípade podozrenia zo zneužitia Bonusu si spoločnosť FORTUNA vyhradzuje právo Bonus odobrať, rovnako ako prípadné súvisiace výhry (všetko evidované ako „Bonusový Zostatok“), to všetko v závislosti od rozhodnutia spoločnosti FORTUNA.
 22. Spoločnosť FORTUNA si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť a/alebo Bonus bez náhrady zrušiť. Na získanie Bonusu neexistuje právny nárok.
 23. Na ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú regulované v týchto Pravidlách, primerane platí príslušný Herný plán. V prípade rozporu medzi týmito Pravidlami a Herným plánom majú prednosť ustanovenia príslušného Herného plánu.