Všeobecné pravidlá a podmienky FORTUNA KLUB PLUS

Všeobecné pravidlá a podmienky FORTUNA KLUBU

Úvodné ustanovenie

 1. FORTUNA KLUB je vernostný program, ktorý poskytuje spoločnosť FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 5, IČO 00 684 881 (ďalej len „FORTUNA SK“) svojim klientom, ktorí uzavreli I-KONTO Zmluva o uzatváraní stávok (ďalej len „Zmluva o uzatváraní stávok I-KONTO“). FORTUNA KLUB umožňuje klientom spoločnosti FORTUNA SK užívať výhody a bonusy, ktoré sú s členstvom vo FORTUNA KLUBE spojené.

Člen programu

 1. Členom vernostného programu FORTUNA KLUB sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá je oprávnená uzatvárať stávky podľa zákona č. 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je spoločnosťou FORTUNA SK prijatá do vernostného programu.
 2. Členstvo vo FORTUNA KLUBE je dobrovoľné a bezplatné, pre člena z neho nevyplývajú žiadne záväzky a povinnosti.
 3. Každý člen FORTUNA KLUBU môže mať len jedno členstvo. Členstvo vo FORTUNA KLUBE je neprenosné. Členstvo vo FORTUNA KLUBE nemôže byť predmetom dedičského práva.
 4. Členstvo v klube vzniká uzavretím Zmluvy o uzatváraní stávok I-KONTO, jej registrácii a vložením vkladu na hráčske konto v súlade s bodom 4.2.2. Herného plánu FORTUNA SK. Klubovú kartu obdrží člen okamžite pri vzniku členstva v prípade uzavretia zmluvy na pobočke, alebo v prípade online registrácie môže o ňu požiadať na ktorejkoľvek pobočke pri súčasnom predložení dokladu totožnosti a zmluvy, ktorá mu prišla pri online registrácií (na zmluve je uvedené registračné číslo klubovej karty).

Klubová karta

 1. Člen FORTUNA KLUBU (ďalej aj „člen“) sa preukazuje klubovou kartou člena. Obsluha pobočky má právo odobrať klubovú kartu v prípade, ak je použitá neoprávnenou osobou. Obsluha pobočky má právo overiť totožnosť predkladateľa karty vyžiadaním preukazu totožnosti predkladateľa.
 2. Klubovou kartou sa člen preukazuje na pobočke pri uzatváraní stávok, zisťovaní stavu bodov na príslušnom účte člena a čerpaní výhod z členstva vo FORTUNA KLUBE.
 3. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia klubovej karty je člen povinný oznámiť túto skutočnosť spoločnosti FORTUNA SK na pobočke spoločnosti FORTUNA SK. Nová karta bude členovi vydaná na príslušnej pobočke spoločnosti FORTUNA SK po predložení Zmluvy o uzatváraní stávok I-KONTO a identifikačných dokladov člena, ktorý žiada o novú kartu z dôvodu uvedeného v tomto bode.
 4. Klubová karta je po celý čas užívania vo vlastníctve spoločnosti FORTUNA SK.

Domovská pobočka

 1. Domovská pobočka je pobočka, kde sa klient registroval. Na tejto pobočke sa zúčastňuje pobočkových a celorepublikových súťaží vypísaných spoločnosťou FORTUNA SK.
 2. V prípade online registrácie je členovi pridelená virtuálna domovská pobočka, ktorú môže zmeniť za použitia tlačiva na zmenu domovskej pobočky. Aktuálny zoznam domovských pobočiek je k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti FORTUNA SK.
 3. Zmena domovskej pobočky člena môže byť vykonaná len dvakrát ročne, a to vždy prvý týždeň po skončení etapy majstrovstiev v stávkovaní.
 4. Do pobočkových i republikových súťaží sa započítavajú aj stávky z iných pobočiek ako domovskej pobočky. Vyhodnotenie všetkých týchto stávok je však len na domovskej pobočke.

Bodové konto

 1. Bodové konto je účet člena vernostného programu, na ktorom sú evidované získané body.
 2. Stav bodového konta je evidovaný v počítačovom systéme spoločnosti FORTUNA SK, jeho stav je možné zistiť po predložení klubovej karty na domovskej pobočke. Stav konta je tiež možné zistiť po prihlásení sa člena na webovej stránke spoločnosti FORTUNA SK.
 3. Získané body za príslušný kalendárny rok má člen právo vyčerpať najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Body nevyčerpané do tohto dátumu sa ku dňu nasledujúcemu po dni 31. december automaticky z bodového konta člena vymazávajú.

Získavanie bodov

 1. Body sú jednotky, ktoré získava člen vernostného programu FORTUNA KLUB za uzatváranie stávok podľa výšky vkladu:
  • jeden bod za vsadených 0,50 €.
 2. Maximálny počet bodov získaných za uzatváranie stávok podľa výšky vkladu, ktorý je možné pripísať denne na bodové konto klienta, je 500 bodov.

Partner vernostného programu

 1. Partner vernostného programu FORTUNA KLUB je právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje členom vernostného programu na základe zmluvy so spoločnosťou FORTUNA SK ceny a iné plnenie.

Zber osobných údajov

 1. 1. Zber a nakladanie s osobnými údajmi členov vernostného programu FORTUNA KLUB sú vykonávané v súlade s relevantnou a platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Podrobné informácie o spracúvaní poskytnutých informácii a údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov dostupnom na webových stránkach ifortuna.sk a na pobočkách spoločnosti FORTUNA SK.

Záverečné ustanovenia

 1. FORTUNA SK si vyhradzuje právo upraviť alebo zmeniť niektoré ustanovenia podmienok vernostného programu FORTUNA KLUB. O prípadných úpravách a zmenách informuje členov vernostného programu najneskôr 5 pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti úpravy alebo zmeny prostredníctvom pobočiek alebo internetovej stránky spoločnosti FORTUNA SK.
 2. V prípadoch, ktoré nie sú popísané v podmienkach vernostného programu FORTUNA KLUB, je vždy záväzné rozhodnutie spoločnosti FORTUNA SK.
 3. Spoločnosť FORTUNA SK si vyhradzuje právo ukončiť program FORTUNA KLUB. Dátum ukončenia programu a lehotu, v ktorej je možné vyčerpať body na klubovej karte členov oznámi spoločnosť FORTUNA SK najneskôr 3 mesiace pred ukončením programu prostredníctvom pobočiek alebo internetovej stránky spoločnosti FORTUNA SK.
 4. Všeobecné pravidlá a podmienky FORTUNA KLUBU, platné do okamihu nadobudnutia platnosti týchto Všeobecných pravidiel a podmienok FORTUNA KLUBU (ďalej len „doterajšie podmienky“), strácajú dňom nadobudnutia platnosti týchto Všeobecných pravidiel a podmienok FORTUNA KLUBU (v tomto odseku ďalej len „Všeobecné pravidlá“) svoju platnosť. Všetky zmluvy, ako aj iné dohody, ktoré boli uzatvorené pred platnosťou týchto Všeobecných pravidiel a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti Všeobecných pravidiel riadia týmito Všeobecnými pravidlami. Všetky odkazy v zmluvných dokumentoch, ktoré odkazovali na doterajšie podmienky, odkazujú na tieto Všeobecné pravidlá, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté alebo uvedené inak; v prípade zmeny číslovania článku, na ktorý sa odkazuje v doterajších podmienkach, sa za takýto článok považuje taký článok v týchto Všeobecných pravidlách, ktorý upravuje vzťahy obsahovo aj účelom najbližšie odkazovanému článku.
 5. Tieto Všeobecné pravidlá a podmienky FORTUNA KLUBU sú platné od 23. 5. 2018.