Obchodné podmienky spoločnosti FORTUNA SK, a.s.

Postup

 1. Klient po vyplnení zmluvy na uzatváranie stávok, vložení počiatočného vkladu a zaregistrovaní sa na pobočke FORTUNA SK, a.s. a aktivovaní služby I-Konto, dostane krátkou textovou správou SMS na mobilný telefón prihlasovacie údaje. Klient môže zmluvu uzatvoriť aj prostredníctvom ONLINE registračného formulára na stránke www.ifortuna.sk, kde po úspešnom vyplnení všetkých údajov, príde klientovi na jeho mailovú adresu aktivačný link. Po potvrdení aktivačného linku dostane krátkou textovou správou SMS na mobilný telefón prihlasovacie údaje. Na webovej stránke www.ifortuna.sk , stlačí tlačidlo Prihlásiť , kde sa zadajú prihlasovacie údaje z SMS správy. Prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS, ktorý tieto informácie šifruje. Zmluvu o uzatváraní stávok odošle obsluha na ústredie spoločnosti FORTUNA SK, a.s.
 2. Pri prvom prihlásení je klient automaticky vyzvaný z bezpečnostných dôvodov, na zmenu prihlasovacieho hesla, ktoré mu bolo zaslané na mobilný telefón
 3. Klient môže prostredníctvom internetu stávkovať.
 4. V prípade, že chce klient svoje konto doplniť, prejde na položku Doplniť konto.
  • Pokiaľ sa rozhodne, na doplnenie konta využiť platobnú kartu, označí druh platobnej karty. Potom bude presmerovaný do našej spracovateľskej banky, ktorá ho vyzve k zadaniu údajov o karte: číslo platobnej karty, dátum ukončenia platnosti karty, a CVV2/CVC2 - posledné trojčíslie predtlačené na podpisovom prúžku Vašej karty.
   Tieto informácie zadáva priamo do platobnej stránky spracovateľskej banky, ktorá zaistí nerozlúštiteľný zakódovaný prenos dát a nám iba oznámi výsledok autorizácie a dáva tým pokyn na doplnenie jeho I-Konta. Týmto je odstránená možnosť zneužitia platobnej karty.
   O výsledku transakcie je klient informovaný SMS správou.
  • Pokiaľ sa rozhodne, na doplnenie konta využiť tzv. internetbanking svojej banky vyberie si ju zo zoznamu, ktorý bude v časti Doplniť konto. Po zadaní sumy bude presmerovaný na stránky svojej banky, kde vyplní potrebné údaje.

Tieto informácie zadáva priamo do platobnej stránky spracovateľskej banky, ktorá zaistí nerozlúštiteľný zakódovaný prenos dát a nám iba oznámi výsledok autorizácie a dáva tým pokyn na doplnenie jeho I-Konta. Týmto je odstránená možnosť zneužitia bankového účtu.
O výsledku transakcie je klient informovaný SMS správou.

Storno

 1. Stornovanie prevodu, po prijatí SMS správy o transakcii, nie je možné.
 2. Klient, v prípade, že chce zo svojho I-Konta previesť čiastku na svoj bankový účet sa prihlási na www.ifortuna.sk prejde do časti Žiadosť o výplatu, kde vloží čiastku, odškrtne položku Prevodom a následne stlačí tlačidlo Vyplatiť.

Reklamácie

 1. Reklamácie je možné podávať výlučne v písomnej forme, ktorá bude obsahovať úplné meno a priezvisko, presnú adresu a podpis sťažovateľa s uvedením presného popisu reklamovaných skutočností a okolností, za ktorých k nim došlo. Na reklamácie bez týchto náležitostí nebude braný ohľad.
 2. Písomné reklamácie adresované na sídlo spoločnosti je nutné posielať ako doporučenú listovú zásielku na adresu sídla spoločnosti alebo na adresu:
  FORTUNA SK, a.s., P.O.BOX 184, 850 00 Bratislava 5
  pričom pokiaľ tento HP určuje lehotu na uplatnenie nárokov, musí byť v tejto lehote písomnosť Fortune aj riadne doručená.
 3. Reklamácie súvisiace s prevodom je klient povinný písomne oznámiť e-mailom na ikonto@ifortuna.sk resp. telefonicky na tel. čísle 02/ 5788 4290.

Bezpečnosť

 1. Prístup na konto je chránený prístupovým kódom a heslom, ktoré hráčovi pridelí Fortuna a to na základe uzatvorenej Zmluvy. Fortuna nezodpovedá za zneužitie ochranných kódov a hráčskeho konta.
 2. Fortuna nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či straty, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z dôvodu náhodného alebo úmyselného poškodenia webových stránok alebo ich obsahu. Fortuna tiež nezodpovedá za nezrealizované alebo neskoro zrealizované operácie, ak tieto vzniknú zlyhaním elektronických komunikačných sietí, nesprávnou obsluhou webových stránok alebo mobilného telefónu alebo inými technickými problémami. Fortuna nezodpovedá za zneužitie obsahu stránok hráčom alebo treťou osobou. Fortuna nezodpovedá za škody spôsobené hráčovi alebo tretej osobe, ak tieto vznikli zlou interpretáciou alebo chybami v obsahu webových stránok.

Vklady a výbery

Na navýšenie konta alebo výber z neho máte niekoľko možností. Všetky informácie o vkladoch a výberoch nájdete v tomto článku.

Zhromažďovanie a používanie informácií o účastníkovi

 1. Účastník podpisom Zmluvy udeľuje spoločnosti FORTUNA SK súhlas so získaním a spracovaním nasledovných údajov účastníka: meno, priezvisko, akademický titul, adresu, rodné číslo, dátum narodenia, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu, štátnu príslušnosť, bankové spojenie. V prípade právnickej osoby je to obchodné meno, sídlo a údaje o štatutárnom zástupcovi v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená bez osobitného súhlasu účastníka spracúvať tieto údaje iba na účel:
  • uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
  • prijímania vkladov a výplatu výhier zo stávok,
  • vypracovania zoznamu účastníkov,
  • reklamných akcií vzťahujúcich sa na činnosť FORTUNA SK,
  • zaradenia účastníka do vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS,
  • plnenia povinností v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách,
  • spolupráce a poskytovania súčinnosti s Policajným zborom alebo s inými orgánmi činnými v trestnom konaní.
 2. Všetky údaje uvedené v bode 1. je spoločnosť FORTUNA SK oprávnená spracúvať po dobu platnosti a trvania Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania Hráčskeho konta, evidencie a vymáhania pohľadávok spoločnosti FORTUNA SK, v prípade vybavovania podaní účastníka alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia povinností v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Spoločnosť FORTUNA SK je na základe príslušných právnych predpisov oprávnená spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu účastníka aj na účely poštového styku spoločnosti FORTUNA SK s účastníkom.
 4. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti FORTUNA SK (napr. sesterská spoločnosť FORTUNA sázková kancelář a.s., Praha, Česká republika, tretie osoby poverené prípravou a výrobou tlačených materiálov určených účastníkovi a pod.).
 5. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných so spoločnosťou FORTUNA SK v písomnej zmluve alebo písomnom poverení. Spoločnosť FORTUNA SK nesmie zveriť spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníka.
 6. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená spracúvať titul, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty účastníka výlučne za účelom prezentácie svojej činnosti a služieb, stávkových príležitostí, vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS, a za týmto účelom je oprávnená formou priameho marketingu informovať a oslovovať účastníkov s ponukami spoločnosti FORTUNA SK.
 7. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená na základe súhlasu účastníka získavať osobné údaje účastníka aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo skenovaním verejných listín a dokladov predložených účastníkom, alebo iným vhodným spôsobom.
 8. Spoločnosť FORTUNA SK bude spracúvať osobné údaje účastníka, ktoré je oprávnená spracúvať na základe platných právnych predpisov a podmienok uvedených v Zmluve alebo na základe súhlasu účastníka s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.
 9. Spoločnosť FORTUNA SK zlikviduje osobné údaje bezodkladne po tom, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky: (i) Zmluva s účastníkom bude ukončená, a (ii) účastník si splnil všetky záväzky voči spoločnosti FORTUNA SK, a (iii) všetky podania účastníka boli spoločnosťou FORTUNA SK vybavené a osobné údaje účastníka nie sú ďalej potrebné pre splnenie povinností v zmysle platných právnych predpisov a (iv) boli dosiahnuté všetky účely, na dosiahnutie ktorých bol poskytnutý súhlas účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov.
 10. Účastník svojím podpisom súhlasí s podmienkami zhromažďovania a spracúvania osobných údajov a vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s aktuálnym Herným plánom spoločnosti FORTUNA SK, porozumel jeho ustanoveniam, ako aj ustanoveniam Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 11. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom využívanie služieb Hráčskeho konta je možné až po registrácii Zmluvy a po zaplatení vkladu účastníka na Hráčske konto.