Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť

Herný plán stávkovej kancelárie Fortuna

 1. 1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. 1.1. Úvod

   Tento Herný plán (ďalej len „HP“) je záväzný pre právny pomer medzi hráčmi a spoločnosťou FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00684881 (ďalej len „Fortuna“ alebo „spoločnosť“). Neznalosť ustanovení HP alebo ich subjektívny výklad nerobí stávku neplatnou a pri rozhodovaní prípadných sporov z kurzových stávok nemôže byť prihliadané na okolnosť, že hráč neovláda ustanovenia HP.

  2. 1.2 Prevádzkovanie kurzových stávok Fortunou

   Všetky druhy kurzových stávok prijíma Fortuna na území Slovenskej republiky na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej ako „Ministerstvo financií SR“). Kurzových stávok sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré nie sú evidované v registri vylúčených osôb (ďalej len „hráč“). Spoločnosť Fortuna prijíma kurzové stávky prostredníctvom stávkových kancelárií (ďalej len „pobočky“), prostredníctvom telekomunikačných sietí alebo prostredníctvom siete internet v súlade s týmto HP. Aktuálny zoznam pobočiek schválených Ministerstvom financií SR na prijímanie kurzových stávok je k dispozícii v sídle spoločnosti. Otváracie hodiny na prijímanie stávok stanovuje spoločnosť individuálne pre každú pobočku.

 2. 2.ZÁKLADNÉ POJMY

  1. 2.1. Kurzová stávka

   Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti, pričom výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky vkladu; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá. Kurzové stávky, ktorých pravidlá sú predmetom tohto HP, sú prevádzkované podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

  2. 2.2. Vklad, manipulačná prirážka a vsadená čiastka

   1. 2.2.1. Vklad

    Vkladom sa rozumie uhradenie peňažných prostriedkov alebo poskytnutie inej majetkovej hodnoty potrebnej na to, aby sa hráč mohol zúčastniť na kurzovej stávke. V prípade stávkovania prostredníctvom telekomunikačných sietí a prostredníctvom siete internet ako komunikačných kanálov slúžiacich na prenos a zber údajov a informácií o stávkach (bod 4.2.) sa na určenie vkladu použije ustanovenie bodu 2.2.3.

   2. 2.2.2. Manipulačná prirážka

    Manipulačná prirážka je suma určená v percentách z hodnoty vkladu vo výške podľa tohto Herného plánu. Manipulačná prirážka nie je súčasťou vkladu. Výška manipulačnej prirážky je stanovená vo forme percentuálnej hodnoty z vkladu. Výška manipulačnej prirážky predstavuje 6 % z vkladu v prípade prijatia tiketu/stávky v stávkovej kancelárii. V prípade prijatia tiketu/stávky prostredníctvom telekomunikačných sietí a/alebo prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier/kurzových stávok je výška manipulačnej prirážky vo výške 0 % z vkladu. Výšku manipulačnej prirážky je spoločnosť pre jednotlivé druhy stávok a/alebo pre jednotlivé komunikačné kanály oprávnená meniť. V prípade zmeny manipulačnej prirážky pre jednotlivé druhy stávok, a/alebo pre jednotlivé komunikačné kanály oznámi spoločnosť najmenej 5 (päť) dní vopred, a to prostredníctvom oznámenia na všetkých svojich pobočkách a uvedením oznamu na internetovej stránke spoločnosti www.ifortuna.sk, pričom v rovnakej lehote spoločnosť oznámi túto aktuálnu výšku manipulačnej prirážky vopred pred jej zmenou a/alebo aktualizáciou Ministerstvu financií SR a daňovému úradu, vykonávajúcemu správu odvodov do štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení.

   3. 2.2.3. Vsadená čiastka

    Vsadenou čiastkou sa rozumie suma peňažných prostriedkov v stanovenej hernej mene, ktorú hráč plánuje použiť za účelom realizovania vkladu, pričom zo vsadenej čiastky sa po odpočítaní manipulačnej prirážky určí presná výška vkladu hráča, alebo vsadená čiastka predstavuje zároveň sumu vkladu, ku ktorému sa pripočíta manipulačná prirážka. V prípade, ak je manipulačná prirážka 0 %, predstavuje vsadená čiastka vždy hodnotu vkladu. V prípade stávkovania prostredníctvom telekomunikačných sietí a prostredníctvom siete internet ako komunikačných kanálov slúžiacich na prenos a zber údajov a informácií o stávkach (bod 4.2.) vsadená čiastka zahŕňa sumu vkladu a manipulačnej prirážky. Hráč je povinný uhradiť vsadenú čiastku najneskôr v okamžiku uzatvorenia kurzovej stávky a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.

  3. 2.3. Stávková udalosť

   Stávková udalosť je športová stávková udalosť alebo nešportová stávková udalosť alebo súvisiaca okolnosť, ktorá bola Fortunou vybraná a zverejnená na pobočkách a/alebo ostatných informačných kanáloch Fortuny a pri ktorej Fortuna prijíma za podmienok určených týmto HP kurzové stávky. Športová stávková udalosť je športová súťaž, preteky, dostihy. Nešportová stávková udalosť je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto neodporuje dobrým mravom. Stávková udalosť môže mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny vplyv. Kurzové stávky sú prijímané na stávkové udalosti, ktoré neodporujú etickým princípom. Stávková udalosť obsahuje tipy, ktoré predstavujú možné výsledky.

  4. 2.4. Tip

   Pri zápasoch sa pre označenie základných tipov používajú najmä symboly 1, 2, 0, 10, 02, 12
   ⇒ 1 ⇐ sa rozumie tip na pretekára (tím a pod.), uvedeného v názve stávkovej udalosti ako prvého v poradí
   ⇒ 2 ⇐ sa rozumie tip na pretekára (tím a pod.), uvedeného v názve stávkovej udalosti ako druhého v poradí
   ⇒ 0 ⇐ sa rozumie tip na nerozhodný výsledok (remíza).
   Dvojtip ⇒ 10 ⇐ znamená stávku na výhru tímu, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, alebo na remízu
   Dvojtip ⇒ 02 ⇐ znamená stávku na výhru tímu, ktorý je uvedený ako druhý v poradí, alebo na remízu
   Dvojtip ⇒ 12 ⇐ znamená stávku na to, že zápas neskončí nerozhodne (remízou).
   Symboly 1:0, 3:2 atď. predstavujú tip na presný výsledok daného stretnutia. Pri pretekoch a súťažiach sa pre označenie tipu používajú symboly: V (víťazstvo), 1-2 (umiestnenie na 1. alebo 2. mieste), 1-4 (umiestnenie do 4. miesta) 1-8 atď.

  5. 2.5. Kurz

   Kurz predstavuje výherný pomer, pri ktorom bola kurzová stávka prijatá a ktorý vyjadruje pravdepodobnosť uskutočnenia tipu. Kurz platný v čase uzatvorenia kurzovej stávky je záväzný pre obe strany, bez ohľadu na jeho akékoľvek neskoršie zmeny.

  6. 2.6. Výhra

   Výhrou je výsledok jednej hazardnej hry, na základe ktorej má hráč nárok na vyplatenie peňažných prostriedkov alebo iných majetkových hodnôt. Výhra je podmienená správnym uhádnutím vopred neznámych výsledkov stávkovej udalosti. Výška výhry sa rovná súčinu kurzu a vkladu.

  7. 2.7. Eventuálna výherná kvóta (ďalej len EVK)

   EVK predstavuje výhru, ktorú hráč získa v prípade, ak sa uskutočnia všetky ním tipované stávkové udalosti a ak správne určí všetky výsledky.

  8. 2.8. Druh stávkových udalostí

   1. 2.8.1. Stávková udalosť s dvoma možnými výsledkami

    Napríklad tenisové stretnutia, postup v súťaži, stávky „kto lepší“.

   2. 2.8.2. Stávková udalosť s troma možnými výsledkami

    Napríklad futbalové a hokejové stretnutia.

   3. 2.8.3. Kurzové stávky na víťazstvo alebo umiestnenie jednotlivca (tímov a pod.) v súťažiach dlhodobého a krátkodobého charakteru.
   4. 2.8.4. Kurzové stávky typu „Pole“

    Tieto kurzové stávky je možné uzatvárať na víťazstvo alebo umiestnenie.
    Kurzová stávka na „pole“ je stávka na skupinu jednotlivcov, resp. tímu. Táto skupina môže byť podľa špecifikácie Fortuny tvorená buď konkrétne vymenovanými jednotlivcami (tímami), alebo všetkými, ktorí nie sú v zadaní stávkovej udalosti uvedení menovite.

   5. 2.8.5. Kurzové stávky priamo súvisiace s výsledkami športových či nešportových udalostí

    Jedná sa napríklad o kurzovú stávku na presný výsledok vybratého stretnutia, víťazstvo tímu o určitý gólový rozdiel, strelca gólov, počet gólov v súťaži alebo zápase, výsledok dielčej časti zápasu, stávku na počet udelených žltých kariet resp. červených kariet, stávku na zápas bez remízy, stávku na to či bude v zápase pokutový kop a pod.

   6. 2.8.6. Kurzové stávky typu „LIVE“

    Predmetom „LIVE stávky“ môže byť ľubovoľná stávková udalosť vopred určená Fortunou. Takáto stávková udalosť sa špeciálne označuje ako „LIVE“ stávková udalosť. Na „LIVE“ stávkovú udalosť môže Fortuna prijímať stávky aj v priebehu príslušnej „LIVE“ stávkovej udalosti a to na vybraných pobočkách, ako aj prostredníctvom telekomunikačných sietí a internetu. „LIVE stávky“ sú prijímané za dodržania platných podmienok určených týmto HP. Kurzy pre „LIVE stávky“ sú Fortunou vypisované pred a počas konania „LIVE“ stávkovej udalosti a oznamované obvyklým spôsobom (telekomunikačné siete, internet, pobočka). Kurzy jednotlivých tipov sú priebežne upravované a platné pre danú stávku v okamihu uzavretia stávky. Za „LIVE stávku“ je považovaná každá stávka na aspoň jednu „LIVE“ stávkovú udalosť. Už prijatú „LIVE stávku“ nie je možné stornovať.

   7. 2.8.7. Stávky na udalosti súvisiace so športovými stávkovými udalosťami

    Uvedené stávky predstavujú udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so športovými stávkovými udalosťami, pričom sa jedná najmä o prijímanie stávok napríklad na:

    • - vyžrebovanie športových podujatí (napr. kto bude súperom SR v kvalifikácii MS, ME, aká bude zostava jednotlivých hracích skupín na športových podujatiach a pod.),
    • - aké dejisko bude vybraté ako miesto športového podujatia (napr. kto usporiada MS, OH a pod.),
    • - výber a/alebo výmenu trénerov (kto nahradí odvolaného trénera, termín výmeny a pod.),
    • - hráčov (do ktorého klubu prestúpi určený hráč, či predĺži alebo ukončí kontrakt a pod.),
    • - počet gólov (napr. koľko gólov padne v zápase, na turnaji, kto bude najlepší strelec a pod.),
    • - rozhodcov (napr. kto bude pískať otvárací zápas, finále ME, MS a pod.) a
    • - obdobné stávkové udalosti podobného charakteru a súvisu so športovými udalosťami.
   8. 2.8.8.Stávky na udalosti súvisiace s nešportovými stávkovými udalosťami

    Uvedené stávky predstavujú spoločenské, politické a iné udalosti verejného záujmu, pričom sa jedná najmä o prijímanie stávok na víťazstvo, umiestnenie, uskutočnenie sa a iné skutočnosti súvisiace s predmetnou udalosťou. Medzi nešportové stávkové udalosti patria napr.:

    • - stávky na prezidentské voľby,
    • - stávky na parlamentné voľby,
    • - stávky na voľby predstaviteľov spoločenských, politických, cirkevných, športových a iných inštitúcii,
    • - stávky na súťaže krásy, spevácke, talentové a iné,
    • - stávky na udeľovanie filmových, hudobných a iných ocenení,
    • - stávky na skutočnosti súvisiace s konaním osobností spoločenského a nepolitického významu, ktoré nie sú v rozpore s dobrými mravmi,
    • - stávky na uskutočnenie udalostí spoločenského záujmu, ktoré nie sú v rozpore s dobrými mravmi (napr. svadba významných osobností, narodenie dieťaťa, zmena termínu udalosti a pod.),
    • - stávky na skutočnosti súvisiace s konaním osôb (napr. osobné, životné alebo pracovné smerovanie, rozhodnutie a pod.),
    • - stávky na obchodné spoločnosti alebo podnikateľské subjekty (napr. budúci hospodársky výsledok, predaj, fúzia a pod.),
    • - stávky na komodity (napr. drahé kovy, ropa, plyn, spotrebné tovary, meny štátov, kryptomeny, virtuálne meny, zmeny cien komodít na trhoch, začiatok, resp. ukončenie obchodovania s komoditou a pod.),
    • - stávky na meteorologické stavy, javy alebo prognózy (napr. teplota vzduchu, zrážky a pod.).
  9. 2.9. Tiket a náležitosti tiketu

   1. 2.9.1. Tiket

    Tiket je potvrdením o uzatvorenej stávke. Na tikete sú uvedené náležitosti v zmysle bodu 2.9.2. tohto HP. Niektoré môžu byť vyznačené kódom či skratkou. Falšovanie či prevádzanie neoprávnených zmien tiketu spôsobuje zánik nároku na výhru a je trestné v zmysle platných zákonov SR.

   2. 2.9.2. Náležitosti tiketu

    Na tikete bude uvedené najmä:

    1. a) miesto, dátum, čas uzavretia stávky, evidenčné číslo tiketu, čiarový kód;
    2. b) druh stávkovej udalosti (športovej disciplíny), názov súťaže a prípadne ďalšie špecifikácie stávky;
    3. c) tipovaná stávková udalosť (pretek, pretekár, meno koňa a pod.), tip na výsledok;
    4. d) informačné číslo stávkovej udalosti;
    5. e) výška kurzu;
    6. f) výška vkladu;
    7. g) výška výhry (na tikete môže byť uvedená skratka „EVK“).
   3. 2.10. Predkladanie dokladov

    Fortuna je oprávnená požadovať od hráča predloženie preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu (napr. pred uzatvorením stávky, pred vyplatením výhry, počas procesu registrácie hráča, v právnymi predpismi určených situáciách a pod.). Hráč je povinný Fortune predložiť požadované doklady a/alebo zaslať kópie požadovaných dokladov spôsobom a v lehote určenými Fortunou alebo spôsobom a v lehotách určených platnými právnymi predpismi.

 3. 3.DRUH STÁVOK

  1. 3.1. Sólo kurzová stávka (SÓLO)

   Sólo kurzová stávka (ďalej len „SÓLO“) je kurzovou stávkou na jedinú stávkovú udalosť.

  2. 3.2. Akumulované kurzové stávky (AKO)

   Akumulované kurzové stávky (ďalej len „AKO“) sú kurzové stávky na viac stávkových udalostí súčasne. Celkový kurz AKO je súčinom kurzov jednotlivých tipovaných výsledkov, pričom medzivýsledok je vždy zaokrúhľovaný na dve desatinné miesta. Ak je na treťom desatinnom mieste číslica 5, zaokrúhľuje sa smerom nahor. Nárok na výhru vzniká len za predpokladu, že hráč správne určí výsledky všetkých realizovaných stávkových udalostí. Do jednej AKO nie je možné zaradiť také stávkové udalosti, ktoré sa vzájomne podporujú (napr. stávka na umiestnenie pretekára/družstva spolu so stávkou na víťazstvo toho istého pretekára v jednotlivom zápase rovnakej súťaže, napr. Nadal „1-4“ spolu s Nadal-Kližan, tip „1“ v rovnakom turnaji). Ak dôjde k prijatiu takejto kurzovej stávky, bude pri výpočte výhry započítaný len prvý kurz v poradí, všetky ostatné podporujúce sa stávkové udalosti budú vyhodnotené kurzom 1,0.

   1. 3.2.1. Kurzová stávka Expert

    Expert je AKO stávka zložená z kurzových stávok na vopred určené stávkové udalosti. Fortuna tieto stávkové udalosti vopred určí a zároveň určí termín, do ktorého sú stávky Expert prijímané (spravidla je to termín začiatku najskoršej stávkovej udalosti) a určí výšku bonusu. Pri správnom určení všetkých určených stávkových udalostí má hráč nárok na výhru ako u bežnej AKO stávky a súčasne vypísaného bonusu pre takúto kurzovú stávku Expert. Pokiaľ je v jednom cykle kurzovej stávky Expert viac ako jeden výherný tiket, je bonus rozdelený pomerne podľa výšky vsadených vkladov na jednotlivých výherných tiketoch. Pokiaľ sa niektorá stávková udalosť vyskytujúca sa v kurzovej stávke Expert neuskutoční a vklady na ňu sa vracajú, pozerá sa na kurzovú stávku Expert tak, ako keby túto stávkovú udalosť neobsahovala. Pokiaľ sa vracajú vklady na viac ako jednu stávkovú udalosť, nebude bonus vyplatený. Výšku bonusu pre jednotlivé cykly, ako aj výšku maximálneho bonusu kurzovej stávky Expert určuje Fortuna vopred.

   2. 3.2.2. Stávka Malá domov

    Malá domov je druh AKO stávky s vopred stanoveným minimálnym celkovým kurzom a vopred stanoveným maximálnym kurzom každej stávkovej udalosti. Táto stávka sa vyhodnotí ako výherná i v prípade nesprávneho určenia jednej stávkovej udalosti. Výhra sa v tomto prípade vypočíta ako súčin vkladu a vopred určeného pevného kurzu pre tento druh stávky. Ak bude napr. vopred určený pevný kurz = 10, vyhrá hráč pri neuhádnutí jednej stávkovej udalosti desaťnásobok vkladu. V prípade, že je niektorá zo stávkových udalostí vyhodnotená kurzom 1,0 a celkový kurz bude nižší ako vopred minimálne stanovený, je stávka Malá domov vyhodnotená ako klasická AKO-stávka, bez nároku na výhru.

   3. 3.2.3. Stávka Dvojitá šanca

    Dvojitá šanca je stávka, ktorá kombinuje stávku na 1. polčas a na zápas v jednej stávkovej udalosti. Stávka obsahuje tri tipy: 1-1, 0-0, 2-2 . Jednotlivé tipy znamenajú: 1-1 výhra domácich v prvom polčase alebo v zápase, 0-0 remíza v prvom polčase alebo v zápase, 2-2 výhra hostí v prvom polčase alebo v zápase. V prípade, že stávková udalosť nebola dohraná resp. ukončená oficiálnym výsledkom, je stávka Dvojitá šanca vyhodnotená kurzom 1,0.

   4. 3.2.4. Stávka Duel

    Stávka Duel je stávkou na fiktívne stretnutie dvoch mužstiev alebo pretekárov vybraných Fortunou v rámci rovnakého športového odvetia (napr. futbal: Slovan - Barcelona). Výsledok je určený podľa počtu skutočne strelených gólov alebo iných kritérií vybraným mužstvom alebo pretekárom v daný deň a v stanovenej hracej dobe. Za čas začiatku duelu sa považuje začiatok zápasu toho účastníka, ktorý začína svoje stretnutie skôr. Pri neodohraní resp. nedohraní zápasu jedným, príp. oboma vybranými mužstvami sa postupuje pri vyhodnotení stávky v zmysle ustanovenia 5.3.1.

  3. 3.3. Rozpisové kurzové stávky

   Rozpisové kurzové stávky sú tvorené z dvoch alebo viac AKO či SÓLO stávok. Tieto AKO či SÓLO stávky vzniknú z tipov vybraných hráčom a to ich zostavením do rôznych matematických kombinácií (napríklad 4 z 11, 2 zo 7). Vždy sa jedná o skupinu AKO či SÓLO stávok, ktoré sú len technicky zapísané na jednom tikete z dôvodu urýchlenia. Pre jednotlivé AKO či SÓLO stávky na tomto tikete platia všetky ustanovenia HP.

  4. 3.4. Profistávka

   Profistávka je kurzová SÓLO alebo AKO-stávka, ktorú môže Fortuna ponúknuť na určité obdobie, podujatie alebo zápas zverejnené vopred na pobočkách a/alebo ostatných informačných kanáloch spoločnosti. Uzavretie Profistávky je podmienené dodržaním podmienok minimálneho vkladu a/alebo minimálneho dosiahnutého kurzu, prípadne inej podmienky určenej Fortunou.

 4. 4. PRÍJEM A UZATVÁRANIE KURZOVÝCH STÁVOK

  1. 4.1. Všeobecné ustanovenia

   Prijímanie kurzových stávok je realizované po zverejnení stávkových kurzov. Kurzové stávky sa prijímajú výhradne zamestnancami Fortuny alebo osobami oprávnenými prijímať v mene Fortuny kurzové stávky alebo prostredníctvom telekomunikačných sietí alebo prostredníctvom siete internet. Pre uzavretie kurzovej stávky sú rozhodujúce údaje uvedené na tikete, ktoré musia súčasne zodpovedať údajom v centrálnej databáze Fortuny.
   Ak hráč zistí chybu v uzavretej kurzovej stávke alebo nesprávne vrátenú čiastku, musí túto skutočnosť v termíne do 10 minút od vydania tiketu, za predpokladu, že žiadna z natipovaných stávkových udalostí sa ešte nezačala, reklamovať u pracovníka pobočky alebo v sídle spoločnosti a žiadať opravu. V odôvodnených prípadoch a za predpokladu dodržania vyššie stanovenej podmienky, je Fortuna oprávnená zvážiť možnosť prípadného storna aj po tomto časovom limite. V prípade pochybnosti spočívajúcej v nejednoznačnom výklade uzatváranej kurzovej stávke je hráč oprávnený vyžiadať si od obsluhy pred uzatvorením stávky vysvetlenie. Na reklamáciu týkajúcu sa nesprávnej identifikácie (zhoda mena, nejednoznačné pomenovanie, skratky, nepochopenie predmetu stávky, atď.) nebude braný ohľad. Fortuna nie je povinná tipujúcim poskytovať doplnkové informácie o stávkových udalostiach (napr. informácie o type povrchu, zranení hráčov a pod.). Fortuna má právo na akúkoľvek stávkovú udalosť pozastaviť príjem kurzových stávok, alebo ju určitým spôsobom limitovať (napríklad výška vkladu, prijatím len do AKO či len SÓLO stávky, počtom stávkových udalostí v AKO). Fortuna môže zvýhodniť kurz formou percentuálneho navýšenia, ktorým sa zvýši EVK. Podmienky, za ktorých je poskytované toto zvýhodnenie, musí Fortuna zverejniť vopred na pobočkách a/alebo ostatných informačných kanáloch Fortuny a toto zvýhodnenie musí byť vyznačené na tikete a zaznamenané v počítačovej databáze Fortuny.

   1. 4.1.1. Účasť na stávkach

    Hráč uzatvára stávky ako jednotlivec vo vlastnom mene. Stávkovať nemôžu fyzické osoby, ktoré sú pracovníkmi pobočky, osoby stanovujúce kurzy a/alebo osoby zaisťujúce informácie pre stanovenie kurzov (vrátane osôb stanovujúcich kurzy pre iných prevádzkovateľov kurzových stávok, osoby, ktoré sa priamo aktívne podieľajú na stávkovej udalosti, napr. tréneri, hráči, rozhodcovia, a osoby blízke, tak ako je tento pojem definovaný v ustanovení zákona č. 40/1964 Obč. Zákonník, k osobám vyššie uvedeným). V prípade dôvodného podozrenia resp. zistenia porušenia tohto ustanovenia, je Fortuna oprávnená pozastaviť výplatu výhry a prehlásiť takúto stávku za neplatnú.

  2. 4.2. Stávkovanie prostredníctvom telekomunikačných sietí a prostredníctvom siete internet ako komunikačných kanálov slúžiacich na prenos a zber údajov a informácií o stávkach.

   1. 4.2.1. Úvodné ustanovenia

    Príjem stávok a výplatu výhier je možné uskutočňovať aj prostredníctvom telekomunikačných sietí a prostredníctvom siete internet ako komunikačných kanálov slúžiacich na prenos a zber údajov a informácií o stávkach (ďalej len „Stávkovanie prostredníctvom komunikačných kanálov“, skratka „SpKK“), pričom pre internetové stávkovanie platí internetová stránka www.ifortuna.sk.

   2. 4.2.2. Zmluva o SpKK

    SpKK je možné uskutočňovať až po uzatvorení „Zmluvy o stávkovaní prostredníctvom komunikačných kanálov“ (ďalej len „Zmluva o SpKK“) uzavretej medzi Fortunou a hráčom, po jej následnej registrácii a po zaplatení vkladu na hráčske konto. Registrovať sa môžu iba osoby staršie ako 18 rokov.

   3. 4.2.3. Hráčske konto

    Hráčske konto slúži na stávkovú činnosť, úhradu stávok a výplatu výhier hotovostným alebo bezhotovostným (bankovým) prevodom. Prístup na konto je chránený prístupovým kódom a heslom, ktoré hráčovi pridelí Fortuna, a to na základe uzatvorenej Zmluvy o SpKK. Fortuna nezodpovedá za zneužitie ochranných kódov a hráčskeho konta.

   4. 4.2.4. Príjem stávok za použitia SpKK

    Pre príjem stávok a výplatu výhier za použitia SpKK platia primerane všetky ustanovenia tohto HP spoločnosti, pričom ustanovenie bodu 4.1. štvrtá veta tohto HP sa na Stávkovanie prostredníctvom komunikačných kanálov nepoužije, t. j. storno tiketu nie je možné. Každá stávka uzatvorená za použitia SpKK je zaznamenaná na elektronickom médiu a tento záznam sa považuje za vydaný tiket hráčovi a zároveň za potvrdenie o uzatvorení stávky. Pri posudzovaní času uzatvorenia stávky je rozhodujúci čas zapísania záznamu o uzatvorení stávky zaznamenaný v databáze počítačového systému Fortuny.

   5. 4.2.5. Výplata výhier za použitia SpKK

    Výplata výhier je realizovaná na hráčske konto a to najneskôr do 5 dní od vyhodnotenia tiketov. Hráč, ktorý je registrovaný na uzatváranie stávok za použitia SpKK, musí byť pre potreby SpKK majiteľom účtu vedeného v banke, ktorá ma sídlo na území SR alebo v pobočke zahraničnej banky v SR. Fortuna si vyhradzuje právo overenia tejto skutočnosti vyžiadaním dokladu preukazujúceho vlastníctvo bankového účtu, ako aj zistenie skutočnosti, či majiteľ bankového účtu má minimálne 18 rokov.

   6. 4.2.6. Osobitné ustanovenia

    V prípade, ak hráč poruší alebo nedodržiava tento HP alebo porušuje Zmluvu o SpKK, Fortuna môže pozastaviť alebo nerealizovať operácie SpKK požadované hráčom alebo hráčske konto zrušiť. V prípade, že hráč využíva hráčske konto na realizáciu vkladov a výberov na/alebo z hráčskeho konta nesúvisiacich s hráčskou činnosťou, môžu byť tieto transakcie Fortunou spoplatnené.
    V prípade ak by došlo k neoprávnenému pripísaniu výhier na hráčske konto a to zadaním nesprávneho výsledku, alebo z iného dôvodu, Fortuna si vyhradzuje právo odpísať takto vzniknuté výhry z predmetného hráčskeho konta. Ak sa hráčske konto dostane do mínusu, je hráč povinný vyrovnať hráčske konto na výšku minimálne 5,- Eur v priebehu 10 (desiatich) kalendárnych dní, pričom Fortuna je oprávnená pozastaviť alebo nerealizovať operácie SpKK požadované hráčom a to až do času, kým hráčske konto nie je doplnené. Ak si hráč nesplní povinnosť doplniť hráčske konto, má Fortuna právo jednostranne zrušiť Zmluvu o SpKK a osobné hráčske konto. Následne si Fortuna vyhradzuje právo postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

    Fortuna si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy o SpKK bez uvedenia dôvodu. Zmluvu o SpKK môžu zmluvné strany zrušiť s okamžitou platnosťou bez uvedenia dôvodu.

   7. 4.2.7. Zodpovednosť

    Fortuna nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či straty, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z dôvodu náhodného alebo úmyselného poškodenia webových stránok alebo ich obsahu. Fortuna tiež nezodpovedá za nezrealizované alebo neskoro zrealizované operácie, ak tieto vzniknú zlyhaním elektronických komunikačných sietí, nesprávnou obsluhou webových stránok alebo mobilného telefónu alebo inými technickými problémami. Fortuna nezodpovedá za zneužitie obsahu stránok hráčom alebo treťou osobou. Fortuna nezodpovedá za škody spôsobené hráčovi alebo tretej osobe, ak tieto vznikli nesprávnou interpretáciou alebo chybami v obsahu webových stránok, ktoré pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohla Fortuna ovplyvniť. Fortuna. nezodpovedá za nezrealizovaný bankový prevod, resp. za vzniknutú škodu pri prevádzaní požadovanej sumy z hráčskeho konta ak hráč pri registrácii alebo neskoršou zmenou uviedol chybné číslo bankového konta.

  3. 4.3. Stávkovanie prostredníctvom technickej hry e-Športy

   1. 4.3.1. Úvodné ustanovenia

    Technická hra e-Športy je elektronickou formou kurzových stávok na virtuálne športové podujatia. Stávkovými udalosťami sú virtuálne futbalové stretnutia, tenis, dostihy koní a psov, preteky automobilov resp. motocyklov. Nejedná sa o stávky s následnou projekciou video záznamu športového podujatia, zohraného hráčmi na reálne existujúcom mieste v reálnom čase, ale len o počítačovú animáciu zápasu, preteku alebo dostihu, ktorý je generátorom náhodných čísiel vybratý z databázy. Stávkovanie prostredníctvom technickej hry e-Športy je možné na vybraných pobočkách Fortuny, ako aj prostredníctvom siete internet. Pre uzatváranie stávok na technickú hru e-Športy sa vzťahujú všeobecne platné ustanovenia HP, pokiaľ nie je uvedené inak.

   2. 4.3.2. Popis a zverejňovane stávkových udalostí

    Fortuna prijíma prostredníctvom technickej hry e-Športy nasledovné druhy stávok:
    SÓLO – stávka na jednu stávkovú udalosť
    AKO – akumulovaná stávka
    MAXIKOMBI – kombinovaná stávka

    Stávkové udalosti sú rozdelené na dva druhy:

    1. (i) k stávkovým udalostiam dostihy koní a psov, preteky automobilov a motocyklov (plochá dráha) sú to stávky na víťazstvo a/alebo umiestnenie
    2. (ii) stávky na výsledok zápasu, presný výsledok zápasu a počet gólov resp. bodov. Tieto stávky sa vzťahujú k stávkovým udalostiam so základnými troma možnými výsledkami (futbal) alebo dvoma možnými výsledkami (tenis). Stávky na jednotlivé podujatia je možné medzi sebou kombinovať podľa zverejnených kurzov na príslušný deň.

    Kurzy na stávkové udalosti sú zverejňované prostredníctvom technického zariadenia (ďalej len „zobrazovač“), resp. na výsledkovej listine a prostredníctvom siete internet. Príjem stávok je ukončený vždy najneskôr 10 sekúnd pred začiatkom športového podujatia. Priebeh jednotlivých športových podujatí je zverejňovaný na zobrazovači a/alebo prostredníctvom siete internet podľa vopred stanoveného časového harmonogramu vo vopred určenom intervale (spravidla 5 minút). Po ukončení každého virtuálneho športového podujatia sú na zobrazovači a/alebo prostredníctvom siete internet spolu s číslom podujatia a časovým údajom jeho začiatku zverejnené jeho oficiálne výsledky, na základe ktorých sú v zmysle Herného plánu vyplácané výhry.

   3. 4.3.3. Osobitné ustanovenia

    Storno tiketu uzavretého prostredníctvom technickej hry e-Športy na kamennej pobočke je možné a riadi sa platnými ustanoveniami tohto HP. V prípade technickej poruchy (výpadok el. prúdu, porucha zobrazovača), ktorá má vplyv na nedodržanie herného postupu alebo HP je uzavretá stávka neplatná a vsadená čiastka je vrátená.

    Storno tiketu uzavretého prostredníctvom siete internet nie je možné. Stávky na technickú hru e-Športy nie je možné kombinovať s inými druhmi stávok/stávkami na reálne zápasy, resp. LIVE stávky.

 5. 5. OFICIÁLNY VÝSLEDOK, VRÁTENIE VSADENEJ ČIASTKY

  1. 5.1. Oficiálny výsledok

   1. a) Za oficiálny a ďalej nemenný výsledok bude braný výsledok získaný z oficiálnych zdrojov, vyhlásený Fortunou. V prípade, že takto vyhlásený oficiálny výsledok bude chybný, nie je tým dotknuté právo hráča uplatniť si nárok na výhru, pokiaľ správne určí skutočný výsledok.
   2. b) U stávkových udalostí vymedzených stanoveným hracím časom sa za oficiálny a ďalej nemenný výsledok považuje výsledok dosiahnutý na ihrisku po uplynutí riadnej hracej doby, bez ohľadu na prípadné predĺženie zápasu, rozstrely a akékoľvek ďalšie dodatočné zmeny v dosiahnutom výsledku (napríklad diskvalifikácia, kontumácia, doping), pokiaľ nie je pri niektorých druhoch stávok uvedené, že sa stávky vzťahujú na riadnu hraciu dobu vrátane predĺženia. Za uplynutie riadnej hracej doby u futbalu sa považuje ukončenie zápasu rozhodcom, pokiaľ bol dosiahnutý výsledok vyhlásený ako konečný. Výnimky tohto pravidla sú možné, musia však byť vopred Fortunou ohlásené.
   3. c) U ostatných stávkových udalostí (t.j. u tých, kde nie je stanovená riadna hracia doba) môže byť výsledok dosiahnutý na ihrisku napadnutý protestom v zmysle platných pravidiel (ďalej len „protest“) príslušnej športovej súťaže (napríklad v súvislosti s dopingom).

    V prípade podania protestu je Fortuna oprávnená pozastaviť výplaty výhier a to aj v prípade, ak už došlo k zahájeniu výplat výhier podľa pôvodného oficiálneho výsledku. Pre odstránenie pochybností sa rozumie podaným protestom najmä prípad, že skutočnosť, že protest bol podaný, bude oficiálne zverejnená v tlačových agentúrach, alebo sa o nej Fortuna inak dozvie. Po vynesení právoplatného rozhodnutia riadiacim orgánom súťaže nebude braný ohľad na akékoľvek ďalšie opravné prostriedky (protest proti protestu, zmena súdnym rozhodnutím, dodatočná diskvalifikácia).

    d) d) Pokiaľ nie je stávková udalosť (stretnutie, závod, súťaž a pod.) bez pevne stanovenej hracej doby dohraná a napriek tomu je oficiálne vyhlásený výsledok, sú výhry vyplácané podľa tohto oficiálneho výsledku (napr. skoky na lyžiach, Formula 1, baseball atď.). Podmienkou platnosti takto dosiahnutého výsledku je iba fakt, aby súperi udalosť zahájili.

   4. e) Pokiaľ sa stávková udalosť uskutoční neskôr než v oficiálnom termíne alebo nebude z akýchkoľvek dôvodov vyhlásený oficiálny výsledok, čaká sa spravidla tri nasledujúce kalendárne dni (ak nie je zverejnené inak). Po tomto termíne nasleduje vrátenie celej vsadenej čiastky, pokiaľ tento HP neurčuje inak.
   5. f) Výnimkou je tipovanie na profesionálnu ligu baseballu MLB, kde je každé stretnutie charakterizované menami obidvoch mužstiev a dňom konania zápasu. Pokiaľ sa stretnutie v baseballe v stanovenom termíne z akéhokoľvek dôvodu neuskutoční, vsadená čiastka na zápas sa vracia – na odohranie zápasu v náhradnom termíne sa teda nečaká. Toto ustanovenie neplatí pre zápasy play-off. Ak hrajú spolu rovnaké mužstvá v jeden deň dve baseballové stretnutia, je predmetom kurzovej stávky len prvé z nich.
   6. g) V prípade stávok LIVE je za oficiálny výsledok považovaný výsledok zverejnený Fortunou. Stávky, ktoré nebude možné zo záznamu a/alebo iného vhodného zdroja vyhodnotiť, budú považované za neplatné a vsadená čiastka na stávkové príležitosti sa vráti späť v súlade s HP.
   7. h) Ak je stávková udalosť prerušená alebo nedohraná sú stávkové príležitosti týkajúce sa dielčej časti stávkovej udalosti vyhodnotené výsledkom len ak bola predmetná časť ukončená (1. polčas, 1. tretina, 1. set atď.) alebo ak už došlo splneniu konkrétne stanovenej podmienky v zadaní stávkovej príležitosti (napr. bol dosiahnutý 1. gól v zápase, bola dosiahnutá predpísaná hranica počtu gólov, počtu gamov atď.). V prípade stávok, pri ktorých v čase prerušenia a/alebo nedohrania nie je možné jednoznačne určiť výsledok sa postupuje podľa ustanovenia 5.3.1.
   8. i) Pre vyhodnotenie stávky ,,hráč dá gól“ platia nasledovné pravidlá:
    • - platia góly dosiahnuté v riadnej hracej dobe, pokiaľ nie je uvedené priamo v zadaní stávkovej udalosti inak,
    • - v prípade rozhodnutia stretnutia až samostatnými nájazdmi je gól pripísaný len hráčovi, ktorý dosiahne rozhodujúci gól určujúci víťaza,
    • - podmienkou pre vyhodnotenie je, aby hráč zasiahol do zápasu (výnimkou je futbal, kde je podmienkou nastúpenie hráča v základnej zostave),
    • - do úvahy sa neberú strelené vlastné góly.
   9. j) Ak je u niektorej stávkovej udalosti uvedená veková kategória (spravidla sa to týka juniorských súťaží), môže ísť len o orientačný údaj. Ak sa stávkovej udalosti zúčastnia aj účastníci (hráči, pretekári a pod.) inej vekovej kategórie alebo budú niektoré zdroje uvádzať odlišnú vekovú kategóriu, nemožno na základe týchto skutočností úspešne reklamovať vyhodnotenie uzatvorenej kurzovej stávky.
  2. 5.2. Nárok na výhru

   Nárok na výhru pri všetkých druhoch kurzových stávok poskytovaných Fortunou vzniká hráčovi pri správnom určení tipovaného výsledku stávkovej udalosti a dodržaní príslušných ustanovení tohto HP, pokiaľ nie je ustanovené inak.

   1. 5.2.1. Neúčasť alebo odstúpenie jednotlivca či tímu

    Pri kurzových stávkach na víťazstvo alebo umiestnenie jednotlivcov alebo tímov sa za prehranú stávku považuje kurzová stávka na jednotlivca alebo tím, ktorý zo súťaže v jej priebehu odstúpi. Pokiaľ sa jednotlivec alebo tím súťaže vôbec nezúčastní, vsadená čiastka sa vracia. V prípade podujatí pozostávajúcich z viacerých pretekov (napr. kvalifikácia, hlavná súťaž, finále a pod.) zostáva stávka na celkové víťazstvo alebo celkové umiestnenie na podujatí platná aj v prípade ak daný pretekár nepostúpil do hlavnej súťaže resp. finále. Hráč v takomto prípade stávku prehráva.

   2. 5.2.2. Súčasné umiestnenie jednotlivcov či tímov

    V prípade súčasného víťazstva či umiestnenia dvoch a viac štartujúcich na takomto mieste, ktoré je pre stávku rozhodujúce, je kurz tohto typu znížený pomerne počtom súčasne umiestnených účastníkov a to pre všetky druhy stávok. V prípade, ak je takto znížený kurz menší ako 1 bude pre vyhodnotenie použitý kurz 1,0. Stávky proti víťazstvu účastníkov súčasne umiestnených na delenom prvom mieste sú považované za prehrané.

  3. 5.3.Vrátenie vsadenej čiastky

   1. 5.3.1. Stávky sú považované za zavádzajúce a vsadená čiastka sa vracia, pokiaľ:
    1. a) Stávková udalosť bola chybne zadaná vinou Fortuny (napr.: zápas sa neodohral alebo ani nehral).
    2. b) Stávka bola preukázateľne uzavretá v priebehu konania predmetnej stávkovej udalosti alebo po jej skončení; to neplatí na „LIVE“ stávky uzavreté a Fortunou prijaté v súlade s bodom 2.8.6. tohto HP (okrem prípadu, kedy bola stávková udalosť už odohratá).
    3. c) Stávková udalosť bola úplne zrušená alebo nebola ukončená oficiálnym výsledkom. To sa týka i kurzových stávok na lepšie umiestnenie jedného z dvoch pretekárov, pokiaľ nebude ani jeden z nich v súťaži kvalifikovaný.
    4. d) Stávková udalosť so stanovenou hracou dobou nie je buď vôbec zahájená, alebo znovu zahájená a dohraná do Fortunou stanoveného termínu (spravidla 3 dni) a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy a za akého stavu bola nedokončená (nedohratá) stávková udalosť prerušená.
    5. e) Stávková udalosť bola odohraná obrátene, to znamená že výhodu domáceho prostredia malo mužstvo, uvedené v záhlaví stávky ako hosťujúce. Toto pravidlo sa netýka stretnutia odohraného na neutrálnej pôde, stretnutia v turnaji na vopred určenom mieste a prípadov, keď dôjde k dobrovoľnému výberu súperovho ihriska ako miesto konania zápasu.
    6. f) Došlo k zmene v propozícií súťaže alebo k predčasnému ukončeniu stávkovej udalosti tak, že tipovaného výsledku nebolo možné dosiahnuť (napr.: „tenisový zápas sa má hrať na 3 (tri) víťazné sety, avšak tento zápas sa nedohrá z dôvodu, že jeden z tenistov zápas skrečuje (vzdá)“).
    7. g) Neuskutočnia sa všetky stávkové udalosti u stávok na počet gólov v súťaži alebo kole.
    8. h) V tenisovom zápase niektorý z hráčov na zápas vôbec nenastúpi; pokiaľ v tenisovom zápase pri stávke na víťaza niektorý z hráčov odstúpi (skrečuje) počas zápasu a pokiaľ v zadaní stávkovej udalosti nie je Fortunou určené inak, stávka platí tak ako bola vypísaná. Pri dielčich stávkových udalostiach, ktoré boli v momente odstúpenia rozhodnuté je postupované v zmysle ustanovenia 5.1.h) tohto HP.
    9. i) Pri kurzových stávkach na lepšie umiestnenie jedného z dvoch pretekárov, ak nebude v súťaži ani jeden z nich klasifikovaný.
    10. Tento postup platí u SÓLO. AKO sa považuje za zavádzajúce vtedy, ak obsahuje všetky zavádzajúce stávkové udalosti. V ostatných prípadoch zostáva AKO v platnosti, pričom zavádzajúce stávkové udalosti budú vyhodnotené kurzom 1,0.

   2. 5.3.2. Stávky zostávajú v platnosti:
    1. a) Ak zruší, alebo zmení riadiaca komisia v priebehu stávkovej udalosti pôvodné pravidlá (napr.: „v tenise, ak sa hrá iný než pôvodne stanovený počet víťazných setov alebo na inom povrchu, u motoristických súťaží, ak je závod skrátený, atď.“), s uplatnením ustanovení bodu 5.3.1. f) v tomto HP.
    2. b) Uskutoční sa stávková udalosť skôr ako v pôvodne stanovenom ohlásenom termíne, s uplatnením ustanovení bodu 5.3.1. b) tohto HP.
    3. c) Pokiaľ je stávková udalosť prerušená, alebo je dohraná alebo znovu odohraná v lehote stanovenej Fortunou (spravidla 3 dni).
    4. d) Pokiaľ je stávková udalosť odložená, ale je odohraná v lehote stanovenej Fortunou (spravidla 3 dni).
    5. e) Ak sa koná v rovnakej disciplíne, na to istom mieste a v krátkej časovej následnosti viac súťaží, napríklad zjazdy Svetového pohára, alebo skoky na lyžiach na mostíku s rovnakým kritickým bodom, je predmetom kurzovej stávky vždy prvý uskutočnený závod.
    6. f) V prípade zmeny v mieste usporiadania stávkovej udalosti zostávajú v platnosti stávky na tabuľkové umiestnenie, postupy do ďalších kôl súťaže a iné stávky dlhodobejšieho charakteru.
    7. g) Ak dôjde pri zadávaní stávkových udalostí do počítača Fortuny k drobnej chybe v mene pretekára (tímu, súťaže), pokiaľ sa táto nedotýka vecnej podstaty kurzovej stávky.
    8. h) Ak po dohode klubov dôjde k úprave hracej doby (priateľské, turnajové zápasy).
    9. i) Ak dôjde k diskvalifikácii pretekára riadiacim orgánom súťaže (napr. tenis, skoky).
   3. 5.3.3. Neplatné stávky

    Ak dôjde k závažnej technickej alebo inej chybe, ktorá spôsobí, že tiket nezodpovedá ustanoveniam tohto herného plánu a/alebo je v rozpore s bežne zaužívanou stávkovou praxou a/alebo kurzy na tikete sú neporovnateľne vyššie než je kurzový priemer iných stávkových kancelárií a/alebo dôjde k situácii, keď kurzy na jednu stávkovú príležitosť umožňujú vhodným rozložením vkladov hráčovi získať výhru vyššiu než je súčet týchto vkladov, môže Fortuna takýto tiket prehlásiť za neplatný. V takomto prípade je stávka považovaná za neplatnú a hráčovi sa vráti vklad s manipulačnou prirážkou. Za neplatnú stávku môže Fortuna prehlásiť aj stávku na udalosť, u ktorej bol výsledok vopred známy a/alebo existuje dôvodné podozrenie, že výsledok stávkovej udalosti bol usporiadateľom, hráčom alebo inými osobami ovplyvnený.

 6. 6. VSADENÉ VKLADY A VÝHRY

  1. 6.1. Vsadený vklad

   Minimálny vsadený vklad je určený nominálnou hodnotou najmenšej platnej mince. Pre jednotlivé druhy kurzových stávok môže Fortuna stanoviť minimálny vsadený vklad vyššie a informáciu o nej zverejní. Maximálny vsadený vklad je obmedzený limitom výhry na jeden tiket. V prípade stávkovania prostredníctvom SpKK systém SpKK upozorní hráča, že jeho výhra pri podávanom tikete je limitovaná maximálnou výhrou na jeden tiket podľa tohto HP vo vzťahu k vsadenej sume vkladu. Ak hráč, napriek upozorneniu podľa predchádzajúcej vety nezníži sumu vsadeného vkladu, systém SpKK takúto stávku prijme tak, ako bola hráčom zadaná. Ak vzhľadom na uplatňovanú manipulačnú prirážku nastane situácia, že vsadenú čiastku, ktorá sa platí v hotovosti nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a mincí, sa táto zaokrúhľuje tak, aby túto cenu bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a mincami; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nahor (§ 3 ods. 4 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách). Ustanovenie predchádzajúcej vety o zaokrúhľovaní sa použije primerane aj v prípade prijímania vkladov a uplatňovania manipulačnej prirážky pri bezhotovostnom prijímaní vkladov prostredníctvom hráčskeho konta.

  2. 6.2. Limity výhier

   Maximálna výhra na jeden tiket a na jednu kurzovú stávku je limitovaná. Limit maximálnej výhry na jeden tiket je stanovený čiastkou 150.000,- Eur pre všetky druhy stávok. Limit pre jednotlivé kurzové stávky môže Fortuna znižovať a opätovne zvyšovať do maximálneho limitu, vopred však musí o tom hráčov vhodným spôsobom informovať na svojich pobočkách, resp. prostredníctvom svojho internetového portálu.

  3. 6.3. Výplata výhier

   Výplata výhier bude zahájená ihneď po zverejnení oficiálneho výsledku Fortunou. Lehota pre uplatnenie výhry na pobočkách je 30 kalendárnych dní od zverejnenia oficiálneho výsledku. V ďalších 30 dňoch je možné nárok na výhru uplatniť písomne v sídle spoločnosti, pričom toto písomné uplatnenie nároku musí byť v tejto lehote aj riadne spoločnosti doručené, pričom pre doručovanie platia primerane ustanovenia bodu 7.3.4. tohto HP. Po uplynutí tejto doby nárok na výhru zaniká. Lehota na výplatu oprávnenej a riadne uplatnenej výhry je 5 (päť) dní odo dňa uplatnenia oprávneného nároku na výhru. V tejto lehote je povinná Fortuna oprávnenú výhru hráčovi vyplatiť.

   Výplata výhry bude uskutočňovaná výhradne na základe originálu platného tiketu v ktorejkoľvek pobočke, príp. v sídle spoločnosti. Tiket musí byť neporušený a nesmú byť na ňom prevedené žiadne dodatočné zmeny. Pretože sú pre uplatnenie nároku na výhru rozhodujúce výhradne údaje v počítači Fortuny, oprávňuje priložený tiket len k vyhľadaniu týchto údajov v počítači. V záujme každého hráča preto je, aby svoj tiket chránil pred zneužitím treťou osobou, pretože každá stávka smie byť vyplatená len raz. V prípade stávkovania prostredníctvom SpKK sa výplata výhier realizuje na hráčske konto v súlade s bodom 4.2.5. tohto HP. Výplatu na hráčske konto je možné realizovať i v prípade straty a/alebo iného dôvodu nepredloženia papierovej formy tiketu pokiaľ je hráč registrovaným klientom SpKK a tiket bol vsadený na klubovú kartu. Takto realizovaná výplata je možná na základe písomnej žiadosti alebo mailom na adresu reklamacie@ifortuna.sk po uplynutí lehoty pre uplatnenie výhry na pobočkách v lehote nasledujúcich 30 dní.

   Fortuna môže hráčovi po zvážení pravdepodobnosti získania výhry na konkrétnom tikete ponúknuť predčasnú výplatu výhry. Výšku výhry, ktorá bude nižšia, ako by bola prípadná výhra vypočítaná na základe celkového výsledného kurzu, v takomto prípade stanoví Fortuna a ponúkne ju hráčovi na akceptáciu. Predčasná výplata výhry je možná pred začatím, alebo počas priebehu stávkovej udalosti, ale len v čase do ukončenia stávkovej udalosti alebo do nastania momentu, ktorý je rozhodujúci pre určenie výsledku stávkovej udalosti. K predčasnej výplate výhry môže dôjsť len v prípade akceptácie ponuky hráčom. Pri akceptácii ponuky na predčasnú výplatu výhry hráč súhlasí s ponúknutou sumou predčasne vyplácanej výhry. Na stávkový tiket, na ktorý bola predčasne vyplatená výhra, už nie je možné vyplatiť prípadnú výhru alebo prípadné vrátenie herného vkladu, resp. vsadenej čiastky na ktorú/ktoré by získal hráč nárok, ak by nedošlo k predčasnej výplate výhry.

   V prípade hotovostnej výplaty výhry resp. výberu hotovosti z hráčskeho konta vyššieho než 1.000,-Eur je výherca povinný z bezpečnostných dôvodov dohodnúť s vedúcim pobočky presný čas výplaty a to minimálne jeden deň vopred. Pokiaľ má pobočka požadovanú sumu k dispozícií, môže ju vyplatiť ihneď. Výplatu výhry je možné uskutočniť na pobočke aj bezhotovostným prevodom na hráčske konto klienta. V prípade bezhotovostnej výplaty nahradí hráčovi odovzdané tikety potvrdenie od pracovníka pobočky. Výhry nad 5.000,- Eur sa realizujú na pobočke len bezhotovostným prevodom na hráčske konto klienta alebo bankovým prevodom na ústredí spoločnosti. Pri uplatňovaní nároku na výplatu akejkoľvek výhry je hráč povinný predložiť na výzvu svoj platný preukaz totožnosti. V opačnom prípade je Fortuna oprávnená výplatu výhry pozastaviť až do splnenia tejto podmienky.

 7. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. 7.1. Neprijatie vkladu

   Fortuna je oprávnená odmietnuť stávku, resp. prijatie vkladu od osoby, ktorá porušuje Herný plán a/alebo podmienky Zmluvy o SpKK. Fortuna má tiež právo z dôvodu mimoriadnych okolností zastaviť prijímanie kurzových stávok. Ak bude zastavené prijímanie kurzových stávkach z tohto dôvodu, nevzniká tipujúcim žiadny nárok na náhradu škody ani akékoľvek iné právo, pokiaľ to Herný plán nedovoľuje.

  2. 7.2. Povinnosť mlčanlivosti

   Fortuna je povinná zachovávať všetky údaje o tipujúcich hráčoch v tajnosti s výnimkou prípadu riadeného PZ SR, orgánov činných v trestnom konaní, súdu a prípadov, keď hráč so zverejnením údajov písomne súhlasí alebo ak tak Fortune ukladá platný právny predpis.

  3. 7.3. Reklamačný poriadok

   1. 7.3.1.

    Hráči môžu podávať písomné odôvodnené reklamácie týkajúce sa prevádzkovania kurzových stávok Fortunou podľa tohto HP v sídle spoločnosti.

   2. 7.3.2.

    Reklamácie je možné podávať výlučne v písomnej forme, ktorá bude obsahovať úplné meno a priezvisko, presnú adresu a podpis sťažovateľa s uvedením presného popisu reklamovaných skutočností a okolností, za ktorých k nim došlo. Na reklamácie bez týchto náležitostí nebude braný ohľad.

   3. 7.3.3.

    Písomné reklamácie adresované na sídlo spoločnosti je nutné posielať ako doporučenú listovú zásielku na adresu sídla spoločnosti alebo na adresu: „FORTUNA SK, a.s., P.O.BOX 184, 850 00 Bratislava 5“, pričom pokiaľ tento HP určuje lehotu na uplatnenie nárokov, musí byť v tejto lehote písomnosť Fortune aj riadne doručená.

   4. 7.3.4.

    Písomné reklamácie týkajúce sa riešenia nároku na výhru sú hráči povinní podať najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od vyhlásenia oficiálneho výsledku Fortunou, ktorá ich prešetrí a do tridsiatich kalendárnych dní od podania reklamácie písomne oznámi sťažovateľovi výsledok.

   5. 7.3.5.

    V prípadoch, v ktorých nie je v HP pamätané, sa musí hráč podrobiť rozhodnutiu Fortuny.

  4. 7.4. Zmeny a doplnky HP

   Fortuna si vyhrádza právo uskutočniť v súčinnosti s Ministerstvom financií SR zmeny či doplnky tohto HP. Tento HP, ako aj jeho zmeny a doplnky, ako i prípadný výklad jednotlivých ustanovení HP, budú Fortunou zverejnené na všetkých pobočkách spoločnosti a na internetovej stránke www.ifortuna.sk.

Tento Herný plán bol vydaný na základe Rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej Republiky pod číslom MF/20640/2018-62 zo dňa 06. jún 2018, s účinnosťou od 21. 6. 2018 Súčasne tým zaniká Herný plán schválený MFSR pod číslom MF/50404/2017-62 zo dňa 29.01.2018.


Herný plán Herný plán je možné otvoriť alebo stiahnuť aj vo formáte PDF
herny_plan_20180621.pdf [6,67 MB]
Alternatívne riešenie sporov Alternatívne riešenie sporov je možné otvoriť alebo stiahnuť vo formáte PDF
ARS_191022.pdf [162 kB]

Na jeho otvorenie budete potrebovať prehliadač súborov PDF. Ak ho nemáte, je možné zadarmo stiahnuť malý, jednoduchý a rýchly Foxit Reader. Druhá možnosť je použiť o niečo objemnejší Adobe Acrobat Reader.