Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť

Herný plán FORTUNA SK, a.s. stávkových hier – kurzových stávok, prevádzkovaných v herni, v prevádzkach a v internetovej herni podľa § 8, § 30 a nasl. zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách

 1. PRVÁ ČASŤ – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Článok I – Predmet úpravy

   1. Tento Herný plán Stávkových hier – Kurzových stávok, prevádzkovaných v herni, v prevádzkach a v internetovej herni vydáva spoločnosť FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 123/B, ako ich prevádzkovateľ podľa ustanovení § 8 a § 30 a nasl. zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Individuálnej licencie.
   2. Tento Herný plán upravuje súbor pravidiel jednotlivých Stávkových hier, najmä
    1. podmienky účasti na Stávkových hrách
    2. spôsob určenia výsledku Stávkových hier
    3. spôsob určenia výhercov
    4. spôsob určenia Výhry a jej výšky
    5. pravidlá a spôsob prijímania Stávok a ich výšky
    6. pravidlá a spôsob vykonania Stávky
    7. možnosti vrátenia Stávky
    8. pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania Výhry
    9. reklamačný poriadok
    10. a ďalšie náležitosti.

   3. Tento Herný plán je záväzný a rozhodujúci pre vznik, trvanie a zánik právneho vzťahu medzi Spoločnosťou Fortuna a Hráčom pri prevádzkovaní Stávkových hier a účasti Hráča na Stávkových hrách.
   4. Nadpisy jednotlivých Častí a Článkov v Hernom pláne sú používané za účelom jednoduchšej orientácie v texte Herného plánu a nebudú slúžiť pre jeho výklad.
   5. Odkazy na Časti a Články, ktoré sa nachádzajú v texte Herného plánu, sú odkazy na Časti a Články tohto Herného plánu, ak nie je vyslovene uvedené inak.
   6. Obsah tohto Herného plánu sa stal známy každému, koho sa to týka, dňom nadobudnutia účinnosti tohto Herného plánu a jeho zverejnením na Webovom sídle. Na neznalosť ustanovení tohto Herného plánu alebo na ich subjektívny výklad sa neprihliada.
  2. Článok II – Definície pojmov

   1. Výrazy a pojmy použité v celom texte tohto Herného plánu, ktoré začínajú veľkým začiatočným písmenom, majú nasledujúci význam a tento sa primerane použije na jednotné aj množné čísla definovaných pojmov, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak:

   AML zákon znamená: zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (z angl. Anti-money Laundering).
   Hazardné hry znamená: príslušné hazardné hry, ktoré prevádzkuje Spoločnosť Fortuna na základe platných individuálnych licencií a príslušných herných plánov.
   Herný plán znamená: tento herný plán.
   Herňa znamená: miestnosť alebo súbor miestností na území Slovenskej republiky stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach, pričom v herni sa môžu prevádzkovať aj iné druhy hazardných hier (napr. Stávkové hry); herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby, ktorá má steny.
   Hráč znamená: fyzická osoba, ktorá splnila všetky podmienky účasti na Stávkových hrách.
   Hráčsky účet znamená: hráčsky účet v zmysle Zákona, ktorý pre Hráča zriadi Spoločnosť Fortuna po dokončení Registrácie.
   Individuálna licencia znamená: individuálna licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni podľa § 35 písm. b) bodu 13 Zákona, ktorú Spoločnosti Fortuna udelil Úrad.
   Kurzové stávky znamená: Stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky Stávky; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola Stávka prijatá.
   Manipulačná prirážka znamená: suma určená v percentách z hodnoty Stávky Hráča. Manipulačná prirážka nie je súčasťou Stávky Hráča. Výška manipulačnej prirážky predstavuje 6 % z hodnoty Stávky v prípade prijatia tiketu/stávky v Pobočke. V prípade prijatia tiketu/stávky prostredníctvom telekomunikačných sietí a/alebo prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier/kurzových stávok je výška manipulačnej prirážky vo výške 0 % z hodnoty Stávky. Výšku manipulačnej prirážky je Spoločnosť Fortuna pre jednotlivé druhy stávok a/alebo pre jednotlivé komunikačné kanály oprávnená meniť. O tejto zmene je Spoločnosť Fortuna povinná zákazníkov informovať vopred zverejnením na webovom sídle spoločnosti. Zároveň je Spoločnosť Fortuna povinná vopred o plánovanej zmene informovať Úrad.
   Pravidlá Stávkovej hry znamená: pravidlá konkrétnej Stávkovej hry, uvedené v príslušných prílohách tohto Herného plánu, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
   Pobočka znamená: nebytový priestor – prevádzku a herňu na území Slovenskej republiky, prístupný verejnosti, v ktorom Spoločnosť Fortuna prevádzkuje Stávkové hry; zoznam Pobočiek je dostupný na Webovom sídle.
   Prevádzka znamená: priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry okrem hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach; v prevádzke sa prevádzkujú najmä lotériové hry, charitatívne lotérie, stávkové hry a kartové hry pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len „kartová hra mimo kasína“).
   Registrácia znamená: úspešné dokončenie procesu identifikácie a overenia identifikácie fyzickej osoby, na základe ktorého Spoločnosť Fortuna zriadi tejto fyzickej osobe Hráčsky účet.
   Server znamená: server Spoločnosti Fortuna alebo ňou povereného subjektu, na ktorom sa evidujú a ukladajú najmä údaje o všetkých odohraných Hazardných hrách, najmä údaje o počte odohraných hier, údaje o jednotlivých Stávkach a Výhrach a údaje o celkových Stávkach a Výhrach, o zásahoch do údajov o odohraných Hazardných hrách, zásahoch do softvéru Hazardnej hry a akýchkoľvek poruchách a tiež údaje o Hráčskych účtoch.
   Spoločnosť Fortuna znamená: obchodná spoločnosť FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 123/B.
   Stávka znamená: Hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok Stávkovej hry. Stávky je možné v prípadoch určených Spoločnosťou Fortuna prijímať nielen pred začatím stávkovej udalosti, ale aj počas jej priebehu.
   Stávkové hry znamená: hazardné hry – Kurzové stávky, prevádzkované Spoločnosťou Fortuna v súlade s § 8 a § 30 a nasl. Zákona, v súlade s Individuálnou licenciou a Herným plánom a to v herniach, v prevádzkach a v internetovej herni (to jest na Webovom sídle), pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti.
   Stávková príležitosť

   znamená: jeden z možných výsledkov Športovej alebo Nešportovej stávkovej udalosti

   Pre označenie základných tipov na výsledky jednotlivých Stávkových príležitosti Spoločnosť Fortuna používa najmä symboly 1, 2, 0, X, 1X, X2, 10, 02, 12
   ⇒ 1 ⇐ sa rozumie tip na pretekára (tím a pod.), uvedeného v názve stávkovej udalosti ako prvého v poradí
   ⇒ 2 ⇐ sa rozumie tip na pretekára (tím a pod.), uvedeného v názve stávkovej udalosti ako druhého v poradí
   ⇒ 0 alebo X ⇐ sa rozumie tip na nerozhodný výsledok (remíza).
   Dvojtip ⇒ 10 alebo 1X ⇐ znamená stávku na výhru tímu, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, alebo na remízu
   Dvojtip ⇒ 02 alebo X2 ⇐ znamená stávku na výhru tímu, ktorý je uvedený ako druhý v poradí, alebo na remízu
   Dvojtip ⇒ 12 ⇐ znamená stávku na to, že zápas neskončí nerozhodne (remízou).
   Symboly 1:0, 3:2 atď. predstavujú tip na presný výsledok daného stretnutia. Pri pretekoch a súťažiach sa pre označenie tipu používajú symboly: V (víťazstvo), 1-2 (umiestnenie na 1. alebo 2. mieste), 1-4 (umiestnenie do 4. miesta) 1-8 atď.

   Športová stávková udalosť je športové podujatie, a to aj virtuálne, vrátane dostihov, aj keď nie je prístupné verejnosti, na ktorú Spoločnosť Fortuna prijíma Stávky.
   Nešportová stávková udalosť je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak neodporuje dobrým mravom, na ktorú Spoločnosť Fortuna prijíma Stávky.
   SSBT znamená: samoobslužný stávkový terminál, ktorý slúži výlučne na prevádzkovanie Kurzových stávok v prevádzkach alebo herniach, pričom jeden SSBT musí mať ovládanie určené len pre jedného Hráča.
   Tiket

   Tiket je potvrdením o uzatvorenej stávke. Môže mať elektronickú alebo papierovú formu. Falšovanie či vykonávanie neoprávnených zmien tiketu spôsobuje zánik nároku na výhru a je trestné v zmysle legislatívy Slovenskej republiky.

   Na tikete bude uvedené najmä:

   1. miesto, dátum, čas uzavretia stávky, evidenčné číslo tiketu, čiarový kód;
   2. druh stávkovej udalosti (športovej disciplíny), názov súťaže a prípadne ďalšie špecifikácie stávky;
   3. tipovaná stávková udalosť (jedny preteky, pretekár, meno koňa a pod.), tip na výsledok;
   4. informačné číslo stávkovej udalosti;
   5. výška kurzu;
   6. výška Stávky;
   7. výška výhry.
   8. Niektoré náležitosti tiketu môžu byť vyznačené kódom či skratkou.

   Účet v banke znamená: účet, ktorý je vedený v banke so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike.
   Úrad znamená: Úrad pre reguláciu hazardných hier.
   Vklad znamená: úhrada určitej sumy finančných prostriedkov na Hráčsky účet v hotovosti alebo bezhotovostne v súlade s týmto Herným plánom; Vkladom nie je pripísanie výhry alebo jej časti na Hráčsky účet.
   Výhra znamená: suma finančných prostriedkov alebo iná nepeňažná hodnota, ktorú môže Hráč získať v Stávkovej hre; Výhrou nie je výber Vkladu ani jeho časti z Hráčskeho účtu.
   Vyplatenie znamená: odpočítanie Hráčom určenej disponibilnej sumy z Hráčskeho účtu a jej vyplatenie Hráčovi v súlade s týmto Herným plánom; Spoločnosť Fortuna nie je povinná zrealizovať Vyplatenie inej osobe, než Hráčovi, ktorý zadal pokyn na vyplatenie.
   Webové sídlo znamená webové sídlo Spoločnosti Fortuna, ktoré je „www.ifortuna.sk“
   Zákon znamená zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
 2. DRUHÁ ČASŤ – PRAVIDLÁ STÁVKOVÝCH HIER

  1. Článok III – Druhy Stávkových udalostí a príležitostí.

   Spoločnosť Fortuna bude vypisovať kurzy Stávkových príležitostí najmä na

   1. stávkové udalosti s dvoma možnými výsledkami
    Napríklad tenisové stretnutia, postup v súťaži, stávky „kto lepší“.
   2. stávkové udalosti s troma možnými výsledkami
    Napríklad futbalové a hokejové stretnutia - “výhra”, “remíza”, “prehra” a pod..
   3. víťazstvo alebo umiestnenie jednotlivca (tímov a pod.) v súťažiach dlhodobého a krátkodobého charakteru.
   4. stávkové príležitosti typu „Pole“.

    Ide o stávku na skupinu jednotlivcov, resp. tímu. Táto skupina môže byť podľa špecifikácie Spoločnosti Fortuna tvorená buď konkrétne vymenovanými jednotlivcami (tímami), alebo všetkými, ktorí nie sú v zadaní stávkovej udalosti uvedení menovite.

   5. okolnosti priamo súvisiace s výsledkami športových či nešportových udalostí

    Napríklad presný výsledok vybratého stretnutia, víťazstvo tímu o určitý gólový rozdiel, strelca gólov, počet gólov v súťaži alebo zápase, výsledok dielčej časti zápasu, stávku na počet udelených žltých kariet resp. červených kariet, stávku na zápas bez remízy, stávku na to či bude v zápase pokutový kop a pod.

   6. iné okolnosti súvisiace so športovými stávkovými udalosťami

    Ide o stávkové príležitosti priamo alebo nepriamo súvisiace so športovými stávkovými udalosťami, ako napríklad:

    • vyžrebovanie športových podujatí (napr. kto bude súperom SR v kvalifikácii MS, ME, aká bude zostava jednotlivých hracích skupín na športových podujatiach a pod.),
    • aké dejisko bude vybraté ako miesto športového podujatia (napr. kto usporiada MS, OH a pod.),
    • výber a/alebo výmenu trénerov (kto nahradí odvolaného trénera, termín výmeny a pod.),
    • hráčov (do ktorého klubu prestúpi určený hráč, či predĺži alebo ukončí kontrakt a pod.),
    • počet gólov (napr. koľko gólov padne v zápase, na turnaji, kto bude najlepší strelec a pod.),
    • rozhodcov (napr. kto bude pískať otvárací zápas, finále ME, MS a pod.),
    • obdobné stávkové udalosti podobného charakteru a súvisu so športovými udalosťami
   7. okolnosti súvisiace so stávkovými udalosti typu „LIVE“

    Udalosťou typu „LIVE“ môže byť ľubovoľná stávková udalosť vopred určená Spoločnosťou Fortuna, ktorá sa špeciálne označuje ako „LIVE“ stávková udalosť. Na „LIVE“ stávkovú udalosť môže Spoločnosť Fortuna prijímať stávky („LIVE“ stávky) aj v priebehu príslušnej „LIVE“ stávkovej udalosti, a to na vybraných Pobočkách a prostredníctvom internetovej herne. „LIVE stávky“ sú prijímané za dodržania platných podmienok určených týmto Herným plánom. Kurzy pre „LIVE stávky“ sú Spoločnosťou Fortuna vypisované pred a počas konania „LIVE“ stávkovej udalosti a oznamované obvyklým spôsobom (internet, pobočka). Kurzy jednotlivých tipov sú priebežne upravované a platné pre danú stávkovú príležitosť v okamihu uzavretia stávky. Za „LIVE stávku“ je považovaná každá stávka, ktorá obsahuje aspoň jednu „LIVE“ stávkovú príležitosť. Už prijatú „LIVE stávku“ nie je možné stornovať.

   8. okolnosti súvisiace s nešportovými stávkovými udalosťami

    Stávkové príležitosti súvisiace s nešportovými stávkovými udalosťami predstavujú spoločenské, politické a iné udalosti verejného záujmu, pričom sa jedná najmä o prijímanie stávok na víťazstvo, umiestnenie, uskutočnenie sa a iné skutočnosti súvisiace s predmetnou udalosťou. Medzi nešportové stávkové udalosti patria napríklad:

    • prezidentské voľby,
    • parlamentné voľby,
    • voľby predstaviteľov spoločenských, politických, cirkevných, športových a iných inštitúcii,
    • súťaže krásy, spevácke, talentové a iné,
    • udeľovanie filmových, hudobných a iných ocenení,
    • skutočnosti súvisiace s konaním osobností spoločenského a nepolitického významu, ktoré nie sú v rozpore s dobrými mravmi,
    • uskutočnenie udalostí spoločenského záujmu, ktoré nie sú v rozpore s dobrými mravmi (napr. svadba významných osobností, narodenie dieťaťa, zmena termínu udalosti a pod.),
    • skutočnosti súvisiace s konaním osôb (napr. osobné, životné alebo pracovné smerovanie, rozhodnutie a pod.),
    • obchodné spoločnosti alebo podnikateľské subjekty (napr. budúci hospodársky výsledok, predaj, fúzia a pod.), v tomto prípade musí byť pri stávke uvedený aj zdroj, podľa ktorého sa stávková udalosť bude vyhodnocovať
    • komodity (napr. drahé kovy, ropa, plyn, spotrebné tovary, meny štátov, kryptomeny, virtuálne meny, zmeny cien komodít na trhoch, začiatok, resp. ukončenie obchodovania s komoditou a pod.), v tomto prípade musí byť pre stávku uvedený aj zdroj, podľa ktorého sa stávková udalosť bude vyhodnocovať
    • meteorologické stavy, javy alebo prognózy (napr. teplota vzduchu, zrážky a pod., v tomto prípade musí byť pri stávke uvedený aj zdroj, podľa ktorého sa stávková udalosť bude vyhodnocovať.meteorologické stavy, javy alebo prognózy (napr. teplota vzduchu, zrážky a pod., v tomto prípade musí byť pri stávke uvedený aj zdroj, podľa ktorého sa stávková udalosť bude vyhodnocovať.
   9. okolnosti súvisiace s virtuálnymi športovými stávkovými udalosťami (Virtuálne hry),

    Virtuálne hry predstavujú špecifický typ stávkových udalostí, na výsledky ktorých Spoločnosť Fortuna prijíma Stávky. Nejedná sa o športové podujatia s následnou projekciou video záznamu športového podujatia, zohraného hráčmi na reálne existujúcom mieste v reálnom čase, ale len o počítačovú animáciu zápasu, preteku alebo dostihu, ktorý je generátorom náhodných čísiel vybratý z databázy. Virtuálne hry obsahujú virtuálne podujatia: napr. virtuálny futbal, virtuálny tenis, virtuálne dostihy koní, virtuálne dostihy psov, virtuálne preteky automobilov alebo motocyklov. Stávkovanie na Virtuálne hry je možné na vybraných Pobočkách Spoločnosti Fortuna prostredníctvom obsluhy alebo prostredníctvom SSBT, ako aj prostredníctvom siete internet.

    Kurzy na jednotlivé virtuálne podujatia sú zverejňované prostredníctvom technického zariadenia (ďalej len „zobrazovač“), resp. na štartovnej listine a prostredníctvom siete internet. Príjem stávok je ukončený vždy najneskôr 10 sekúnd pred začiatkom virtuálneho športového podujatia. Priebeh jednotlivých virtuálnych športových podujatí je zverejňovaný na zobrazovači a/alebo prostredníctvom siete internet podľa vopred stanoveného časového harmonogramu vo vopred určenom intervale (spravidla 5 minút). Virtuálne športové podujatia zverejňované na zobrazovači v pobočkách môžu byť iné ako virtuálne športové podujatia zverejňované prostredníctvom siete internet, pričom však športové podujatia zverejňované na zobrazovači sú rovnaké pre všetky Pobočky. Po ukončení každého virtuálneho športového podujatia sú na zobrazovači a/alebo prostredníctvom siete internet spolu s číslom podujatia a časovým údajom jeho začiatku zverejnené jeho oficiálne výsledky, na základe ktorých sú v zmysle Herného plánu vyplácané výhry.

    Stávky na Virtuálne hry nie je možné kombinovať s inými druhmi stávok /stávkami na reálne zápasy, resp. LIVE stávky/.

  2. Článok IV – Formy a Druhy Stávok

   1. Sólo kurzová stávka (SÓLO)
    Sólo kurzová stávka (ďalej len „SÓLO“) je kurzovou stávkou na jedinú stávkovú udalosť.
   2. Akumulované kurzové stávky (AKO)

    Akumulované kurzové stávky (ďalej len „AKO“) sú kurzové stávky na viac stávkových udalostí súčasne. Celkový kurz AKO je súčinom kurzov jednotlivých tipovaných výsledkov, pričom medzivýsledok je vždy zaokrúhľovaný na dve desatinné miesta. Ak je na treťom desatinnom mieste číslica 5, zaokrúhľuje sa smerom nahor. Nárok na výhru vzniká len za predpokladu, že hráč správne určí výsledky všetkých realizovaných stávkových udalostí. Do jednej AKO nie je možné zaradiť také stávkové udalosti, ktoré sa vzájomne podporujú (napr. stávka na umiestnenie pretekára/družstva spolu so stávkou na víťazstvo toho istého pretekára v jednotlivom zápase rovnakej súťaže, napr. Nadal „1-4“ spolu s Nadal-Kližan, tip „1“ v rovnakom turnaji). Ak dôjde k prijatiu takejto kurzovej stávky, bude pri výpočte výhry započítaný len prvý kurz v poradí, všetky ostatné podporujúce sa stávkové udalosti budú vyhodnotené kurzom 1,0.

   3. 3. Rozpisové kurzové stávky (KOMBI alebo MAXI KOMBI)

    Rozpisové kurzové stávky sú tvorené z dvoch alebo viac AKO či SÓLO stávok. Tieto AKO či SÓLO stávky vzniknú z tipov vybraných hráčom a to ich zostavením do rôznych matematických kombinácií (napríklad 4 z 11, 2 zo 7). Vždy sa jedná o skupinu AKO či SÓLO stávok, ktoré sú len technicky zapísané na jednom tikete z dôvodu urýchlenia. Pre jednotlivé AKO či SÓLO stávky na tomto tikete platia všetky ustanovenia tohto Herného plánu.

   4. Stávka Expert

    Expert je AKO stávka zložená z 10 kurzových stávok na vopred určené stávkové udalosti. Spoločnosť Fortuna tieto stávkové udalosti vopred určí a zároveň určí termín, do ktorého sú stávky Expert prijímané (spravidla je to termín začiatku najskoršej stávkovej udalosti) a určí výšku bonusu. Pri správnom určení všetkých určených stávkových udalostí má hráč nárok na výhru ako u bežnej AKO stávky a súčasne vypísaného bonusu pre takúto kurzovú stávku Expert. Pokiaľ je v jednom cykle kurzovej stávky Expert viac ako jeden výherný tiket, je bonus rozdelený pomerne podľa výšky stávok na jednotlivých výherných tiketoch. Pokiaľ sa niektorá stávková udalosť vyskytujúca sa v kurzovej stávke Expert neuskutoční a stávky na ňu sa vracajú, pozerá sa na kurzovú stávku Expert tak, ako keby túto stávkovú udalosť neobsahovala. Pokiaľ sa vracajú stávky na viac ako jednu stávkovú udalosť, nebude bonus vyplatený. Výšku bonusu pre jednotlivé cykly, ako aj výšku maximálneho bonusu stávky Expert určuje Spoločnosť Fortuna vopred.

   5. Stávka Malá domov

    Malá domov je druh AKO stávky s vopred stanoveným minimálnym celkovým kurzom a vopred stanoveným maximálnym kurzom každej stávkovej udalosti. Táto stávka sa vyhodnotí ako výherná i v prípade nesprávneho určenia výsledku jednej stávkovej udalosti. Výhra sa v tomto prípade vypočíta ako súčin stávky a vopred určeného pevného kurzu pre tento druh stávky. V prípade nesprávne určenej jednej stávkovej príležitosti, bude výška výhry vypočítaná ako Spoločnosťou Fortuna vopred stanovený a zverejnený násobok výšky Stávky. V prípade, že je niektorá zo stávkových udalostí vyhodnotená kurzom 1,0 a celkový kurz bude nižší ako vopred minimálne stanovený, je stávka Malá domov vyhodnotená ako klasická AKO-stávka, bez nároku na výhru.

   6. Stávka Dvojitá šanca

    Dvojitá šanca je stávka, ktorá kombinuje stávku na 1. polčas a na zápas v jednej stávkovej udalosti. Stávka obsahuje tri tipy: 1-1, 0-0, 2-2 . Jednotlivé tipy znamenajú: 1-1 výhra domácich v prvom polčase alebo v zápase, 0-0 remíza v prvom polčase alebo v zápase, 2-2 výhra hostí v prvom polčase alebo v zápase. V prípade, že stávková udalosť nebola dohraná resp. ukončená oficiálnym výsledkom, je stávka Dvojitá šanca vyhodnotená kurzom 1,0.

   7. Stávka Duel

    Stávka Duel je stávkou na fiktívne stretnutie dvoch mužstiev alebo pretekárov vybraných Spoločnosťou Fortuna v rámci rovnakého športového odvetia (napr. futbal: Slovan - Barcelona). Výsledok stávkovej udalosti je určený podľa počtu skutočne strelených gólov alebo iných kritérií vybraným mužstvom alebo pretekárom v daný deň a v stanovenej hracej dobe. Za čas začiatku duelu sa považuje začiatok zápasu toho účastníka, ktorý začína svoje stretnutie skôr. Pri neodohraní resp. nedohraní zápasu jedným, príp. oboma vybranými mužstvami sa postupuje pri vyhodnotení stávky v zmysle ustanovenia článku VI. odsek 3, pododsek 3.1.a.

   8. Profistávka

    Profistávka je kurzová SÓLO alebo AKO-stávka, pri ktorej Spoločnosť Fortuna hráčovi poskytne zvýhodnenú manipulačnú prirážku alebo ju úplne odpustí, a ktorú môže Spoločnosť Fortuna ponúknuť na určité obdobie, podujatie alebo zápas zverejnené vopred v Pobočkách a/alebo ostatných informačných kanáloch spoločnosti. Uzavretie Profistávky je podmienené dodržaním podmienok minimálnej Stávky a/alebo minimálneho dosiahnutého kurzu, prípadne inej podmienky určenej Spoločnosťou Fortuna.

   9. Favorit +

    Spoločnosť Fortuna môže niektoré zápasy označiť ako Favorit + a ponúknuť pre ne zvýhodnené kurzy, odlišné od štandardných kurzov pri týchto zápasoch. Tieto kurzy sú zvýhodnené pri splnení podmienky definovaného minimálneho počtu zápasov určenej Spoločnosťou Fortuna. na Ako tikete (+4, +7, +11).

   10. Terno dňa

    Spoločnosť Fortuna môže niektoré zápasy označiť ako Terno dňa a ponúknuť pre ne zvýhodnené kurzy, odlišné od štandardných kurzov pre tieto zápasy. Hráč môže zápasy Terno dňa zaradiť iba do AKO stávok a rozpisov MAXIKOMBI a iba pri podaní stávky v Pobočke.

   11. Superkurz

    Na jednu alebo viac vybraných stávkových udalostí a jednu alebo kombináciu viacerých vybraných stávkových príležitostí (napr. víťazstvo Slovenska v konkrétnom medzištátnom zápase) môže Spoločnosť Fortuna okrem štandardného výherného pomeru stanoviť aj zvýhodnený kurz, platný len pri splnení vopred definovaných podmienok (napríklad maximálna výška stávky, definované časové okno, iba registrovaný hráč a pod.). V prípade použitia tejto stávkovej príležitosti/ kombinácie viacerých vybraných stávkových príležitostí na tikete a uhádnutia výsledku tejto stávkovej príležitosti/ uhádnutia výsledku všetkých vybraných stávkových príležitostí bude hráčovi vyplatená výhra podľa tohto zvýhodneného kurzu.

   12. Bonus 5 / 8

    Hráč pri zostavovaní tiketu môže zvoliť jedno z preddefinovaných kurzových zvýhodnení tiketu (navýšenie eventuálnej výhry o určité percento), za ktoré zaplatí spoločnosti Fortuna vopred definovaným príslušným množstvom vernostných bodov. Podmienkou pre pridanie tohto kurzového zvýhodnenia na tiket je splnenie podmienky určeného minimálneho počtu zápasov (5 alebo 8), prípadne ďalších vopred definovaných podmienok (napr. minimálna výška výherného pomeru pre každú stávkovú príležitosť na tikete) na príslušnom AKO tikete.

   13. Happy hour

    Spoločnosť Fortuna môže pre vopred definované časové obdobie a pre niektoré stávkové udalosti určiť kurzové zvýhodnenie (navýšenie eventuálnej výhry o určité percento). Toto zvýhodnenie sa vzťahuje iba na stávky podané za vopred definovaných podmienok a iba počas uvedeného časového obdobia.

   14. Predčasná výplata výhry

    Spoločnosť Fortuna môže hráčovi po zvážení pravdepodobnosti získania výhry na konkrétnom tikete ponúknuť predčasnú výplatu výhry. Výšku výhry, ktorá bude nižšia, ako by bola prípadná výhra vypočítaná na základe celkového výsledného kurzu, v takomto prípade stanoví Spoločnosť Fortuna a ponúkne ju hráčovi na akceptáciu. Predčasná výplata výhry je možná pred začatím, alebo počas priebehu stávkovej udalosti, ale len v čase do ukončenia stávkovej udalosti alebo do vzniku momentu, ktorý je rozhodujúci pre určenie výsledku stávkovej udalosti. K predčasnej výplate výhry môže dôjsť len v prípade akceptácie ponuky hráčom. Pri akceptácii ponuky na predčasnú výplatu výhry hráč súhlasí s ponúknutou sumou predčasne vyplácanej výhry. Na tiket, na ktorý bola predčasne vyplatená výhra, už nie je možné vyplatiť prípadnú výhru alebo prípadné vrátenie stávky na ktorú/ktoré by získal hráč nárok, ak by nedošlo k predčasnej výplate výhry. Toto ustanovenie sa nepoužije pre stávkovanie prostredníctvom SSBT.

   15. Kurzové zvýhodnenie, bonus, výplata finančných prostriedkov

    Spoločnosť Fortuna môže hráčom poskytnúť zvýhodnenie, ktoré umožní získanie výhry z uzatvorenej stávky vo vyššej sume, ako je násobok výherného pomeru a stávky, poskytnúť bonus alebo vyplatiť hráčovi finančné prostriedky, pričom rozhodujúcim kritériom ich vyplatenia nemusí byť len uhádnutie výsledku hazardnej hry, Pravidlá a podmienky pre uvedené zvýhodnenie, bonus alebo vyplatenie finančných prostriedkov Spoločnosť Fortuna vopred zverejní v štatúte dostupnom na webovom sídle spoločnosti Fortuna. Uvedené zvýhodnenie, bonus alebo vyplatenie finančných prostriedkov nebude započítané do výpočtu výťažku.

  3. Článok V – Základné podmienky účasti na Stávkových hrách

   1. Na účasť na Stávkových hrách v prevádzkach bez použitia Hráčskeho účtu sú oprávnené výlučne fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. Na účasť na Stávkových hrách v prevádzkach za použitia Hráčskeho účtu, v herniach alebo v internetovej herni sú oprávnené výlučne fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a nie sú evidované v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier. Stávkovať nemôžu fyzické osoby, ktoré sú pracovníkmi pobočky, osoby stanovujúce kurzy a/alebo osoby zaisťujúce informácie pre stanovenie kurzov (vrátane osôb stanovujúcich kurzy pre iných prevádzkovateľov kurzových stávok, osoby, ktoré sa priamo aktívne podieľajú na stávkovej udalosti, napr. tréneri, hráči, rozhodcovia, a osoby blízke, tak ako je tento pojem definovaný v ustanovení zákona č. 40/1964 Obč. Zákonník, k osobám vyššie uvedeným). V prípade dôvodného podozrenia na porušenie tohto ustanovenia resp. zistenia porušenia tohto ustanovenia, je Spoločnosť Fortuna oprávnená nevyplatiť výhru a stávka sa považuje za neplatnú.
   2. Základnými podmienkami účasti fyzickej osoby na Stávkových hrách v internetovej herni sú:
    1. dokončenie Registrácie a
    2. zriadenie Hráčskeho účtu.
   3. Na účely Registrácie je fyzická osoba povinná predložiť Spoločnosti Fortuna online prostredníctvom Webového sídla alebo osobne v ktorejkoľvek Prevádzke svoje identifikačné údaje v nasledovnom rozsahu:
    1. meno, priezvisko a tituly
    2. rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak pridelené nie je
    3. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky
    4. štátna príslušnosť
    5. telefónne číslo
    6. e-mailová adresa
    7. login (prihlasovacie meno) pre účely prihlásenia sa do Hráčskeho účtu a
    8. heslo pre účely prihlásenia sa do Hráčskeho účtu
   4. Na účely Registrácie je fyzická osoba taktiež povinná predložiť Spoločnosti Fortuna online prostredníctvom Webového sídla alebo osobne v ktorejkoľvek Prevádzke:
    1. originál platného dokladu totožnosti a
    2. originál ďalšieho platného dokladu fyzickej osoby
    3. originál dokladu dokazujúceho vlastnícky vzťah k účtu, na ktorý budú vyplácané výhry (napr. Zmluva o vedení účtu, výpis z účtu, výpis z internetového bankovníctva, kartička s identifikačnými údajmi účtu a pod.).

    V prípade, že Registrácia sa vykonáva online prostredníctvom Webového sídla, Spoločnosť Fortuna môže akceptovať elektronickú kópiu (scan) dokladov uvedených v písm. a) až c) zhotovenú a doručenú spôsobom určeným spoločnosťou Fortuna.

   5. Spoločnosť Fortuna je na účely Registrácie povinná požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu1 fyzickej osoby, pričom je povinná overiť identifikáciu takejto fyzickej osoby a tiež overiť podobu takejto fyzickej osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti na ktorejkoľvek Prevádzke alebo online s použitím technických prostriedkov a postupov podľa jej uváženia a to aj opakovane. Po uplynutí doby platnosti dokladov je Hráč povinný bezodkladne predložiť Spoločnosti Fortuna nové platné doklady.
   6. Po dokončení Registrácie zriadi Spoločnosť Fortuna takejto fyzickej osobe Hráčsky účet. Notifikáciu o zriadení Hráčskeho účtu spolu s prístupovými údajmi doručí Spoločnosť Fortuna elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú fyzická osoba uviedla pri Registrácii.
   7. Spoločnosť Fortuna je oprávnená požadovať od hráča predloženie preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu (napr. pred uzatvorením stávky, pred vyplatením výhry, počas procesu registrácie hráča, v právnymi predpismi určených situáciách a pod.). Hráč je povinný Spoločnosti Fortuna predložiť požadované doklady a/alebo zaslať kópie požadovaných dokladov spôsobom a v lehote určenými Spoločnosťou Fortuna alebo spôsobom a v lehotách určených platnými právnymi predpismi.
   8. Spoločnosť Fortuna je oprávnená požadovať od hráča predloženie preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu1 fyzickej osoby (napr. pred uzatvorením stávky, pred vyplatením výhry, počas procesu registrácie hráča alebo v právnymi predpismi určených prípadoch). Hráč je povinný Spoločnosti Fortuna predložiť požadované doklady a/alebo zaslať kópie požadovaných dokladov spôsobom a v lehote určenými Spoločnosťou Fortuna alebo spôsobom a v lehotách určených platnými právnymi predpismi.
   9. Hráč je oprávnený zrealizovať Vklad nasledovne:
    1. hotovostne v Pobočkách do maximálneho limitu stanoveného zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti
    2. bezhotovostne
     1. online prostredníctvom Hráčskeho účtu alebo
     2. na vybraných Pobočkách
   10. Hráč je oprávnený zrealizovať Stávku nasledovne:
    1. z prostriedkov na Hráčskom účte na ktorejkoľvek Pobočke alebo v Internetovej herni
    2. hotovostne v Pobočkách bez použitia Hráčskeho účtu
    3. bezhotovostne vo vybraných Pobočkách bez použitia Hráčskeho účtu
   11. Hráčsky účet slúži na Hráčovu účasť na Stávkových hrách, na správu finančných prostriedkov, hernej histórie a identifikačných údajov Hráča. Hráč je oprávnený uskutočňovať a prehliadať si všetky svoje Vklady, výbery z Hráčskeho účtu, Stávky a výsledky hrania jednotlivých Hazardných hier iba prostredníctvom svojho Hráčskeho účtu.
   12. Hráč je oprávnený kedykoľvek zmeniť si heslo do Hráčskeho účtu. Hráč je povinný uchovávať aktuálne a platné prístupové údaje do svojho Hráčskeho účtu na bezpečnom mieste a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za žiadne a akékoľvek škody, ktoré by Hráčovi alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť alebo vznikli z dôvodu zneužitia prístupových údajov do Hráčskeho účtu.
   13. Hráč je povinný všetky Stávky uzatvárať čestne, osobne, sám za seba ako jednotlivec. Hráč je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania spočívajúceho v akejkoľvek spolupráci s akýmkoľvek iným Hráčom. V prípade podozrenia Spoločnosti Fortuna, že akýkoľvek Hráč koná v zhode alebo iným spôsobom spolupracuje s akýmkoľvek iným Hráčom alebo Hráčmi v prospech aspoň jedného Hráča, prípadne že Hráč uzatvára podozrivú Stávku alebo Stávky uzatvára podozrivým spôsobom alebo že Hráč nedovŕšil vek 18 rokov alebo hrá za použitia svojho Hráčskeho účtu a je evidovaný v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier, je Spoločnosť Fortuna oprávnená každú a akúkoľvek Stávku neprijať resp. už prijatú Stávku zadržať a až do odvolania nerealizovať žiadne Vyplatenia, ani iné transakcie na Hráčskom účte. V prípade preukázania porušenia Zákona, AML zákona, Herného plánu alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na účasť na Stávkových hrách zo strany Hráča, nevzniká takému Hráčovi nárok na vrátenie Stávky ani nárok na vyplatenie Výhry a Spoločnosť Fortuna je oprávnená príslušný Hráčsky účet bez zbytočného odkladu zrušiť a ďalej postupovať v zmysle platných právnych predpisov. Povinnosti Spoločnosti Fortuna, vyplývajúce zo Zákona v súvislosti so zákazom účasti na hazardných hrách pre určené kategórie fyzických osôb, nie sú týmto ustanovením dotknuté.
   14. Hráč sa zúčastňuje Stávkových hier v Pobočke alebo pripojením cez internet na Server prostredníctvom Webového sídla. Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za kvalitu ani bezpečnosť internetového pripojenia Hráča, ani za žiadne a akékoľvek škody, ktoré by z dôvodu nedostatočnej kvality alebo bezpečnosti internetového pripojenia Hráča mohli vzniknúť alebo vznikli Hráčovi alebo akýmkoľvek tretím osobám.
   15. Podrobnejšie pravidlá jednotlivých Stávkových hier, najmä pravidlá a spôsob prijímania Stávok a ich výšky, pravidlá a spôsob vykonania Stávky, spôsob určenia výsledku Stávkové hry, spôsob určenia výhercov, spôsob určenia Výhier a ich výšky, môžu byť uvedené v príslušných Pravidlách Stávkovej hry.
   16. Prijímanie Stávok je realizované po zverejnení stávkových kurzov Spoločnosťou Fortuna. Stávky prijímajú výhradne zamestnanci Spoločnosti Fortuna alebo osoby oprávnené prijímať Stávky v mene Spoločnosti Fortuna. Stávku možno uzatvoriť tiež prostredníctvom siete internet alebo prostredníctvom SSBT. Pre uzavretie Stávky sú rozhodujúce údaje uvedené na tikete, ktoré musia súčasne zodpovedať údajom v centrálnej databáze Spoločnosti Fortuna.

    Ak v prípade Stávky uzatvorenej v pobočke hráč zistí chybu (napr. nesprávne zadané stávkové príležitosti), musí túto skutočnosť v termíne do 10 minút od vydania tiketu, za podmienky, že žiadna zo stávkových udalostí na tikete sa ešte nezačala, reklamovať u pracovníka pobočky a žiadať opravu. V odôvodnených prípadoch a za predpokladu dodržania vyššie stanovenej podmienky, je Spoločnosť Fortuna oprávnená zvážiť možnosť prípadného storna tiketu aj po tomto časovom limite. V prípade pochybnosti spočívajúcej v nejednoznačnom výklade uzatváranej kurzovej stávky je hráč oprávnený vyžiadať si od obsluhy pred uzatvorením Stávky vysvetlenie. Na reklamáciu týkajúcu sa nesprávnej identifikácie (zhoda mena, nejednoznačné pomenovanie, skratky, nepochopenie predmetu stávky, atď.) nebude braný ohľad. Spoločnosť Fortuna nie je povinná tipujúcim poskytovať doplnkové informácie o stávkových udalostiach (napr. informácie o type povrchu, zranení hráčov a pod.). Spoločnosť Fortuna má právo na akúkoľvek stávkovú udalosť pozastaviť príjem kurzových stávok, alebo ju určitým spôsobom limitovať (napríklad výška Stávky, prijatím len do AKO či len SÓLO stávky, počtom stávkových udalostí v AKO).

   17. V prípade stávok na virtuálne športové udalosti v pobočkách pri výskyte technickej poruchy (výpadok el. prúdu, porucha zobrazovača), ktorá má vplyv na nedodržanie herného postupu alebo Herného plánu, je uzavretá stávka neplatná a suma Stávky bude vrátená.
   18. Účasť na Stávkových hrách prostredníctvom SSBT

    Uzatvárať Stávky prostredníctvom SSBT môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Pred uzatvorením Stávky je osoba poverená Spoločnosťou Fortuna ako obsluha SSBT oprávnená požadovať predloženie preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu totožnosti fyzickej osoby.

    Potvrdenie o uzatvorených Stávkach je hráčovi vydané prostredníctvom vytlačeného tiketu. Stávku (t. j. ani tiket) uzatvorenú prostredníctvom SSBT hráč nie je oprávnený zmeniť, ani stornovať.

    Stávky sú prijímané v hotovosti za pomoci zariadenia na príjem mincí a bankoviek, ktoré je súčasťou SSBT alebo bezhotovostne prostredníctvom originálu platného výherného tiketu vytlačeného z SSBT načítaného do SSBT pomocou čítačky čiarových kódov alebo originálu platného kreditného lístka načítaného do SSBT pomocou čítačky čiarových kódov. Prijímané mince a bankovky sú mince a bankovky podľa nastavenia SSBT. Hotovosť prijatá do SSBT a/alebo suma zodpovedajúca hodnote platného kreditného lístka načítaného do SSBT pomocou čítačky čiarových kódov tvorí kredit, ktorý môže hráč použiť na uzavretie jednej alebo viacerých Stávok.

    Hotovosť vložená do SSBT musí byť použitá na vykonanie stávok prostredníctvom SSBT, Ak hráč vloží do SSBT finančné prostriedky vo vyššej sume, ako je Stávka, hráč je oprávnený tieto finančné prostriedky vybrať až po ukončení hazardnej hry vo forme kreditného lístka. Spoločnosť Fortuna si vyhradzuje právo pozastaviť vyplatenie kreditného lístka za účelom vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v zmysle AML zákona.

    Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za žiadne škody, či straty, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z dôvodu náhodného alebo úmyselného poškodenia SSBT alebo jeho obsahu. Spoločnosť Fortuna tiež nezodpovedá za nezrealizované alebo neskoro zrealizované platobné operácie, ak tieto vzniknú zlyhaním elektronických komunikačných sietí, nesprávnou obsluhou SSBT alebo inými technickými okolnosťami. Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za zneužitie SSBT hráčom alebo treťou osobou. Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za škody spôsobené hráčovi alebo tretej osobe, ak tieto vznikli nesprávnou interpretáciou alebo chybami pri obsluhe SSBT, ktoré pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohla Spoločnosť Fortuna ovplyvniť.

    V prípade dôvodného podozrenia a tiež v prípade preukázania poškodenia alebo neoprávnenej manipulácie s SSBT akoukoľvek treťou osobou bude Spoločnosť Fortuna postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

  4. Článok VI – Oficiálny výsledok, vrátenie Stávky

   1. Oficiálny výsledok
    1. Za oficiálny a ďalej nemenný výsledok bude braný výsledok získaný z oficiálnych zdrojov, vyhlásený Spoločnosťou Fortuna. V prípade, že takto vyhlásený oficiálny výsledok bude chybný, nie je tým dotknuté právo hráča uplatniť si nárok na výhru, pokiaľ správne určí skutočný výsledok.
    2. U stávkových udalostí vymedzených stanoveným hracím časom sa za oficiálny a ďalej nemenný výsledok považuje výsledok dosiahnutý na ihrisku po uplynutí riadnej hracej doby, bez ohľadu na prípadné predĺženie zápasu, rozstrely a akékoľvek ďalšie dodatočné zmeny v dosiahnutom výsledku (napríklad diskvalifikácia, kontumácia, doping), pokiaľ nie je pri niektorých druhoch stávok uvedené, že sa stávky vzťahujú na riadnu hraciu dobu vrátane predĺženia. Za uplynutie riadnej hracej doby u futbalu sa považuje ukončenie zápasu rozhodcom, pokiaľ bol dosiahnutý výsledok vyhlásený ako konečný. Výnimky tohto pravidla sú možné, musia však byť vopred Spoločnosťou Fortuna uvedené v popise stávkovej príležitosti.
    3. U ostatných stávkových udalostí (t. j. u tých, kde nie je stanovená riadna hracia doba) môže byť výsledok dosiahnutý na ihrisku napadnutý protestom v zmysle platných pravidiel (ďalej len „protest“) príslušnej športovej súťaže (napríklad v súvislosti s dopingom).

     V prípade podania protestu je Spoločnosť Fortuna oprávnená pozastaviť až do rozhodnutia o proteste výplaty výhier a to aj v prípade, ak už došlo k začatiu výplat výhier podľa pôvodného oficiálneho výsledku. Pre odstránenie pochybností sa rozumie podaným protestom najmä prípad, že skutočnosť, že protest bol podaný, bude oficiálne zverejnená v tlačových agentúrach, alebo sa o nej Spoločnosť Fortuna inak dozvie. Po vynesení právoplatného rozhodnutia riadiacim orgánom súťaže nebude braný ohľad na akékoľvek ďalšie opravné prostriedky (protest proti protestu, zmena súdnym rozhodnutím, dodatočná diskvalifikácia).

    4. Pokiaľ nie je stávková udalosť (stretnutie, závod, súťaž a pod.) bez pevne stanovenej hracej doby dohraná a napriek tomu je oficiálne vyhlásený výsledok, sú výhry vyplácané podľa tohto oficiálneho výsledku (napr. skoky na lyžiach, Formula 1, baseball atď.). Podmienkou platnosti takto dosiahnutého výsledku je iba fakt, aby súperi udalosť začali.
    5. Pokiaľ sa stávková udalosť uskutoční neskôr než v oficiálnom termíne alebo nebude z akýchkoľvek dôvodov vyhlásený oficiálny výsledok, čaká sa spravidla dva nasledujúce kalendárne dni. Po tomto termíne nasleduje vrátenie celej stavenej sumy, pokiaľ tento Herný plán neurčuje inak.
    6. Výnimkou z pravidla v bode e) je tipovanie na profesionálnu ligu baseballu MLB, kde je každé stretnutie charakterizované menami obidvoch mužstiev a dňom konania zápasu. Pokiaľ sa stretnutie v baseballe v stanovenom termíne z akéhokoľvek dôvodu neuskutoční, stavená suma na zápas sa vracia – na odohranie zápasu v náhradnom termíne sa teda nečaká. Toto ustanovenie neplatí pre zápasy play-off. Ak hrajú spolu rovnaké mužstvá v jeden deň dve baseballové stretnutia, je predmetom kurzovej stávky len prvé z nich.
    7. V prípade stávok LIVE je za oficiálny výsledok považovaný výsledok zverejnený Spoločnosťou Fortuna. Stávky, ktoré nebude možné zo záznamu a/alebo iného vhodného zdroja vyhodnotiť, budú považované za neplatné a stavená suma na stávkové príležitosti sa vráti späť v súlade s Herným plánom.
    8. Ak je stávková udalosť prerušená alebo nedohraná sú stávkové príležitosti týkajúce sa dielčej časti stávkovej udalosti vyhodnotené výsledkom len ak bola predmetná časť ukončená (1. polčas, 1. tretina, 1. set atď.) alebo ak už došlo splneniu konkrétne stanovenej podmienky v zadaní stávkovej príležitosti (napr. bol dosiahnutý 1. gól v zápase, bola dosiahnutá predpísaná hranica počtu gólov, počtu gemov atď.). V prípade stávok, pri ktorých v čase prerušenia a/alebo nedohrania nie je možné jednoznačne určiť výsledok sa postupuje podľa ustanovenia 3.1.
    9. Pre vyhodnotenie stávky ,,hráč dá gól“ platia nasledovné pravidlá:
     • platia góly dosiahnuté v riadnej hracej dobe, pokiaľ nie je uvedené priamo v zadaní stávkovej príležitosti inak,
     • v prípade rozhodnutia stretnutia až samostatnými nájazdmi je gól pripísaný len hráčovi, ktorý dosiahne rozhodujúci gól určujúci víťaza,
     • podmienkou pre vyhodnotenie je, aby hráč zasiahol do zápasu,
     • do úvahy sa neberú strelené vlastné góly.
    10. Ak je u niektorej stávkovej udalosti uvedená veková kategória (spravidla sa to týka juniorských súťaží, v takom prípade musí ísť o také súťaže, kde zákon umožňuje prijať stávku), môže ísť len o orientačný údaj. Ak sa stávkovej udalosti zúčastnia aj účastníci (hráči, pretekári a pod.) inej vekovej kategórie alebo budú niektoré zdroje uvádzať odlišnú vekovú kategóriu, nemožno na základe týchto skutočností úspešne reklamovať vyhodnotenie uzatvorenej kurzovej stávky.
   2. Nárok na Výhru

    Nárok na výhru pri všetkých druhoch kurzových stávok poskytovaných Spoločnosťou Fortuna vzniká hráčovi pri správnom určení tipovaného výsledku stávkovej udalosti, za podmienky dodržania tohto Herného plánu.

    • 2.1 Neúčasť alebo odstúpenie jednotlivca či tímu

     Pri kurzových stávkach na víťazstvo alebo umiestnenie jednotlivcov alebo tímov sa za prehranú stávku považuje kurzová stávka na jednotlivca alebo tím, ktorý zo súťaže v jej priebehu odstúpi. Pokiaľ sa jednotlivec alebo tím súťaže vôbec nezúčastní, stavená suma sa vracia. V prípade podujatí pozostávajúcich z viacerých pretekov (napr. kvalifikácia, hlavná súťaž, finále a pod.) zostáva stávka na celkové víťazstvo alebo celkové umiestnenie na podujatí platná aj v prípade ak daný pretekár nepostúpil do hlavnej súťaže resp. finále. Hráč v takomto prípade stávku prehráva.

    • 2.2. Súčasné umiestnenie jednotlivcov či tímov

     V prípade súčasného víťazstva či umiestnenia dvoch a viac štartujúcich na takom mieste, ktoré je pre stávku rozhodujúce, je kurz tohto typu znížený pomerne počtom súčasne umiestnených účastníkov a to pre všetky druhy stávok. V prípade, ak je takto znížený kurz menší ako 1 bude pre vyhodnotenie použitý kurz 1,0. Stávky proti víťazstvu účastníkov súčasne umiestnených na delenom prvom mieste sú považované za prehrané.

   3. Vrátenie Stávky
    • 3.1. Stávky sú považované za neplatné a suma Stávky sa vracia, pokiaľ:
     1. Stávková udalosť bola chybne zadaná z dôvodu na strane Spoločnosti Fortuna (napr.: zápas sa neodohral alebo ani nehral).
     2. Stávka bola preukázateľne uzavretá v priebehu konania predmetnej stávkovej udalosti alebo po jej skončení; to neplatí na „LIVE“ stávky uzavreté a Spoločnosťou Fortuna prijaté v súlade s článkom 3, bodom 6 tohto Herného plánu (okrem prípadu, kedy bola stávková udalosť už odohratá).
     3. Stávková udalosť bola úplne zrušená alebo nebola ukončená oficiálnym výsledkom. To sa týka i kurzových stávok na lepšie umiestnenie jedného z dvoch pretekárov, pokiaľ nebude ani jeden z nich v súťaži kvalifikovaný.
     4. Stávková udalosť so stanovenou hracou dobou nie je buď vôbec začatá, alebo znovu začatá a dohraná do termínu stanoveného Spoločnosťou Fortuna (spravidla 2 dni) a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy a za akého stavu bola nedokončená (nedohratá) stávková udalosť prerušená.
     5. Stávková udalosť bola odohraná obrátene, to znamená že výhodu domáceho prostredia malo mužstvo, uvedené v záhlaví stávky ako hosťujúce. Toto pravidlo sa netýka stretnutia odohraného na neutrálnej pôde, stretnutia v turnaji na vopred určenom mieste a prípadov, keď dôjde k dobrovoľnému výberu súperovho ihriska ako miesto konania zápasu.
     6. Došlo k zmene v propozícií súťaže alebo k predčasnému ukončeniu stávkovej udalosti tak, že tipovaného výsledku nebolo možné dosiahnuť (napr.: stávka na počet setov v zápase, ktorý sa nedohrá).
     7. Neuskutočnia sa všetky stávkové udalosti u stávok na počet gólov v súťaži alebo kole.
     8. V zápase niektorý z hráčov (v prípade individuálneho športu) alebo tímov (v prípade kolektívneho športu) na zápas vôbec nenastúpi, alebo ak pri stávke na víťaza niektorý z hráčov odstúpi (skrečuje) alebo je diskvalifikovaný v zápase tenisu, plážového volejbalu, bedmintonu alebo stolného tenisu. Pri čiastkových stávkových udalostiach, ktoré boli v momente odstúpenia rozhodnuté, sa postupuje v zmysle ustanovenia 6.1.h) tohto Herného plánu.
     9. Pri kurzových stávkach na lepšie umiestnenie jedného z dvoch pretekárov, ak nebude v súťaži ani jeden z nich klasifikovaný.

     Pri stávkach typu AKO je tiket vyhodnotený ako neplatný iba vtedy, ak sú za neplatné vyhodnotené všetky stávkové udalosti na ňom. V ostatných prípadoch zostáva stávka AKO v platnosti, pričom neplatné stávkové udalosti budú vyhodnotené kurzom 1,0.

    • 3.2. Stávky zostávajú v platnosti:
     1. Ak zruší, alebo zmení riadiaca komisia v priebehu stávkovej udalosti pôvodné pravidlá (napr.: „v tenise, ak sa hrá iný než pôvodne stanovený počet víťazných setov alebo na inom povrchu, u motoristických súťaží, ak je závod skrátený, atď.“), s uplatnením ustanovení bodu 3.1. f) v tomto Hernom pláne.
     2. Uskutoční sa stávková udalosť skôr ako v pôvodne stanovenom ohlásenom termíne, s uplatnením ustanovení bodu 3.1. b) tohto Herného plánu.
     3. Pokiaľ je stávková udalosť prerušená, ale je dohraná alebo znovu odohraná v lehote stanovenej Spoločnosťou Fortuna (spravidla 2 dni).
     4. Pokiaľ je stávková udalosť odložená, ale je odohraná v lehote stanovenej Spoločnosťou Fortuna (spravidla 2 dni).
     5. Ak sa koná v rovnakej disciplíne, na tom istom mieste a v krátkej časovej následnosti viac súťaží, napríklad zjazdy Svetového pohára, alebo skoky na lyžiach na rovnakom type mostíka, je predmetom kurzovej stávky vždy prvý uskutočnený závod.
     6. V prípade zmeny v mieste a čase usporiadania stávkovej udalosti zostávajú v platnosti stávky na tabuľkové umiestnenie, postupy do ďalších kôl súťaže a iné stávky, ktoré sa nevzťahujú iba na túto individuálnu stávkovú udalosť.
     7. Ak dôjde pri zadávaní stávkových udalostí do informačného systému Spoločnosti Fortuna k drobnej chybe v mene pretekára (tímu, súťaže), pokiaľ sa táto nedotýka vecnej podstaty kurzovej stávky.
     8. Ak po dohode klubov dôjde k úprave hracej doby (priateľské, turnajové zápasy).
     9. Ak dôjde k diskvalifikácii pretekára alebo tímu riadiacim orgánom súťaže (napr. tenis, skoky) ešte pred vyhlásením oficiálneho výsledku.
    • 3.3. Neplatné stávky

     Ak dôjde k závažnej technickej alebo inej chybe, ktorá spôsobí, že tiket nezodpovedá ustanoveniam tohto Herného plánu a/alebo je v rozpore s bežne zaužívanou stávkovou praxou, môže Spoločnosť Fortuna takýto tiket prehlásiť za neplatný. V takomto prípade je stávka považovaná za neplatnú a hráčovi sa vráti stavená suma Stávky s manipulačnou prirážkou. Za neplatnú stávku môže Spoločnosť Fortuna prehlásiť aj stávku na udalosť, u ktorej bol výsledok vopred známy a/alebo existuje dôvodné podozrenie, že výsledok stávkovej udalosti bol usporiadateľom, hráčom alebo inými osobami ovplyvnený.

  5. Článok VII – Možnosti vrátenia Vkladu a pravidlá, lehoty a spôsoby vyplácania Výhry

   1. Po zverejnení oficiálneho výsledku Spoločnosťou Fortuna je Hráčovi poskytnutá celá Výhra. Výnimkou môže byť hazardná hra v rámci podmienok marketingovej kampane, kedy Hráčovi vzniká nárok na výhru až po viacerých hazardných hrách po splnení určitých podmienok. Tieto podmienky ako aj mechanizmus poskytnutia Výhry musia byť uvedené v pravidlách tejto marketingovej kampane a prístupné Hráčovi.
   2. Hráč je oprávnený zadať pokyn na hotovostné alebo bezhotovostné Vyplatenie celej disponibilnej sumy alebo jej ľubovoľnej časti zo svojho Hráčskeho účtu (t. j. Vkladu, Výhry alebo ich kombináciu), v súlade s Článkom VII, a to:
    1. online prostredníctvom Hráčskeho účtu
    2. osobne na ktorejkoľvek Pobočke
    3. v sídle Spoločnosti Fortuna v súlade s ustanovením bodu 13 tohto článku.
   3. V prípade neregistrovaného hráča sa Vyplatenie realizuje v ktorejkoľvek Pobočke príp. v sídle spoločnosti Fortuna (v prípade výplaty výhry rovnej alebo vyššej ako 5.000 EUR) na základe originálu platného výherného tiketu alebo originálu platného kreditného lístka vytlačeného z SSBT. Pre výplatu výhry rovnej alebo vyššej ako 1.000 EUR sa použijú ustanovenia bodov 12 a 13 tohto článku.
   4. Ak Hráč dosiahol Výhru, nárok na jej Vyplatenie si môže uplatniť spôsobom podľa Herného plánu za predpokladu, že pri dosiahnutí Výhry nebol porušený Zákon, AML zákon, Herný plán, príslušné Pravidlá Stávkovej hry ani iné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na účasť na Stávkových hrách.
   5. Vyplatenie v hotovosti zrealizuje Spoločnosť Fortuna tak, aby Hráčom požadovaná suma bola v súlade s Článkom V odovzdaná Hráčovi na určenej Pobočke bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od kedy Hráč zadal pokyn na Vyplatenie, avšak iba za predpokladu, že v čase realizácie Vyplatenia bude na Hráčskom účte dostatok finančných prostriedkov. Ak v momente realizácie Vyplatenia nebude na Hráčskom účte dostatok finančných prostriedkov, Spoločnosť Fortuna Vyplatenie nezrealizuje. Hráč má v takom prípade možnosť zadať nový pokyn na Vyplatenie. Pre vylúčenie pochybností platí, že lehota na Vyplatenie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy nastala rozhodujúca skutočnosť (t. j. od kedy Hráč zadal pokyn na Vyplatenie).
   6. Vyplatenie bezhotovostne zrealizuje Spoločnosť Fortuna tak, aby Hráčom požadovaná suma bola odpísaná z Hráčskeho účtu v prospech Účtu v banke vo vlastníctve Hráča uvedeného v jeho pokyne na Vyplatenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od kedy Hráč zadal pokyn na Vyplatenie, avšak iba za predpokladu, že v momente realizácie Vyplatenia bude na Hráčskom účte dostatok finančných prostriedkov. Ak v momente realizácie Vyplatenia nebude na Hráčskom účte dostatok finančných prostriedkov, Spoločnosť Fortuna Vyplatenie nezrealizuje. Hráč má v takom prípade možnosť zadať nový pokyn na Vyplatenie. Pre vylúčenie pochybností platí, že lehota na Vyplatenie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy nastala rozhodujúca skutočnosť (t. j. od kedy Hráč zadal pokyn na Vyplatenie).
   7. Spoločnosť Fortuna je oprávnená kedykoľvek požadovať od Hráča predloženie originálnej dokumentácie, prípadne elektronickej kópie (scanu) dokumentácie, ktorou Hráč preukáže, že je vlastníkom ním určeného Účtu v banke (napr. zmluva o vedení účtu, výpis z účtu, výpis z internetového bankovníctva, kartička s identifikačnými údajmi účtu a pod.).
   8. Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za žiadne a akékoľvek škody, ktoré by Hráčovi alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť alebo vznikli v súvislosti s Vyplatením, najmä ak Hráč uviedol Spoločnosti Fortuna nesprávne informácie, alebo inak ju uviedol do omylu. Spoločnosť Fortuna je oprávnená kedykoľvek overiť si pravdivosť informácii v príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky. Spoločnosť Fortuna je v takom prípade ( napr. uvedenie nesprávnych informácií alebo zavádzajúcich informácii Hráčom) oprávnená každú a akúkoľvek Stávku neprijať, resp. už prijatú Stávku zadržať a až do odvolania nerealizovať žiadne Vyplatenia, ani iné transakcie na Hráčskom účte. Ak nebude preukázané, že Hráč je vlastníkom Účtu v banke, ktorý uviedol v pokyne na Vyplatenie, Spoločnosť Fortuna nie je povinná takéto Vyplatenie zrealizovať a na tento pokyn na Vyplatenie sa ďalej nebude prihliadať. Spoločnosť Fortuna je v takom prípade oprávnená príslušný Hráčsky účet bez zbytočného odkladu zrušiť a ďalej postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
   9. Ak by z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, neúmyselné zlyhanie ľudského faktora, úmyselné podvodné konanie a pod.) došlo k neoprávnenému pripočítaniu Výhry na Hráčsky účet alebo k neoprávnenému Vyplateniu, Spoločnosť Fortuna si vyhradzuje právo odpočítať takúto Výhru z Hráčskeho účtu a v prípade už zrealizovaného Vyplatenia je oprávnená požadovať od Hráča vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade, ak by Hráč nevydal bezdôvodné obohatenie bez zbytočného odkladu po doručení výzvy, je Spoločnosť Fortuna oprávnená príslušný Hráčsky účet bez zbytočného odkladu zrušiť a ďalej postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
   10. Ak sa preukáže, že z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, neúmyselné zlyhanie ľudského faktora, úmyselné podvodné konanie a pod.) bol Hráčsky účet zriadený v rozpore so Zákonom, AML zákonom, Herným plánom, alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na účasť na Stávkových hrách, alebo ak sa preukáže, že Hráč porušuje alebo nedodržiava ustanovenia uvedených právnych predpisov, tak Hráčovi nevznikne nárok na Vyplatenie, už vzniknuté nároky na Vyplatenie zanikajú a zároveň je Spoločnosť Fortuna oprávnená príslušný Hráčsky účet bez zbytočného odkladu zrušiť a ďalej postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
   11. V prípade podozrenia, že Hráčsky účet je využívaný aj na iné, prípadne výlučne na iné transakcie, než je účasť Hráča na Stávkových hrách, resp. je využívaný aj na aktivity priamo nesúvisiace s účasťou na Stávkových hrách, môžu byť takéto transakcie zo strany Spoločnosti Fortuna primerane spoplatnené a to aj so spätnou účinnosťou a zároveň je Spoločnosť Fortuna oprávnená takýto Hráčsky účet bez zbytočného odkladu zrušiť a ďalej postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
   12. Ak by na Hráčskom účte z akéhokoľvek dôvodu vznikol záporný zostatok, Hráč je povinný zabezpečiť, aby zostatok na Hráčskom účte dosiahol aspoň 5,- Eur (slovom: päť eur) a to najneskôr do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od vzniku záporného zostatku. Spoločnosť Fortuna počas doby trvania záporného zostatku na Hráčskom účte nebude realizovať žiadne transakcie, okrem Vkladu a okrem pripísania Výhier z už odohraných Hazardných hier a to až do momentu, kedy zostatok na Hráčskom účte dosiahol aspoň 5,- Eur (slovom: päť eur). Ak si Hráč nesplní povinnosť podľa tohto bodu riadne a včas, je Spoločnosť Fortuna oprávnená takýto Hráčsky účet kedykoľvek zrušiť a ďalej postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
   13. V prípade hotovostnej výplaty výhry, resp. výberu hotovosti z hráčskeho konta vyššieho než 1.000,- Eur je výherca povinný z bezpečnostných dôvodov dohodnúť s vedúcim Pobočky presný čas výplaty a to minimálne jeden deň vopred. Pokiaľ má pobočka požadovanú sumu k dispozícií, môže ju vyplatiť ihneď. Výplatu výhry je možné uskutočniť v Pobočke aj bezhotovostným prevodom na hráčske konto klienta. V prípade bezhotovostnej výplaty nahradí hráčovi odovzdané tikety potvrdenie od pracovníka pobočky vydané na žiadosť hráča. V súlade so zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti sa výhry 5.000,- Eur alebo vyššie ako 5.000,- Eur vyplácajú na Pobočke len bezhotovostným prevodom na hráčske konto hráča, alebo po predchádzajúcom dohovore v sídle Spoločnosti Fortuna bankovým prevodom na bankový účet Hráča .
   14. Pri uplatňovaní nároku na výplatu akejkoľvek výhry v Pobočke je Hráč povinný predložiť na výzvu svoj platný preukaz totožnosti a poskytnúť Spoločnosti Fortuna údaje a informácie nevyhnutné pre overenie identity pre účely platnej legislatívy, povinnosť Hráča poskytnúť Spoločnosti Fortuna na jej žiadosť údaje a informácie nevyhnutné pre overenie identity Hráča sa vzťahuje aj v súvislosti s výplatou výhry na Hráčsky účet vykonanou bezhotovostne. V opačnom prípade je Spoločnosť Fortuna oprávnená výplatu výhry pozastaviť až do splnenia tejto podmienky. Výhra nebude vyplatená aj v prípade, ak hráč v čase podania stávky nesplnil podmienku minimálneho veku 18 rokov. Spoločnosť Fortuna je oprávnená kedykoľvek požadovať od Hráča predloženie originálnej dokumentácie, ktorou Hráč preukáže, že je vlastníkom ním určeného účtu v banke pre vyplatenie výhry (napr. Zmluva o vedení účtu, výpis z účtu, výpis z internetového bankovníctva, kartička s identifikačnými údajmi účtu a pod.).
  6. Článok VIII – Limity a poplatky za Vklad a Vyplatenie. Limity stávky a výhry

   1. 1. Spoločnosť Fortuna je oprávnená určiť pre jednotlivé platobné metódy minimálnu a maximálnu výšku Vkladu a Vyplatenia v jednej platobnej transakcii a to zverejnením tejto informácie na Webovom sídle a v Pobočkách.
   2. Spoločnosť Fortuna je oprávnená účtovať spracovateľské poplatky za Hráčom realizované Vklady a tiež za Hráčom zadané pokyny na Vyplatenie a to zverejnením tejto informácie na Webovom sídle a v Pobočkách.
   3. Podrobnosti o dostupných platobných metódach zverejní Spoločnosť Fortuna na Webovom sídle a v Pobočkách.
   4. Informácie o limitoch a poplatkoch podľa odseku 2 musia byť zverejnené najmenej 7 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.
   5. Minimálna suma Stávky je určená nominálnou hodnotou najmenšej platnej mince. Pre jednotlivé druhy stávok môže Fortuna stanoviť vyššiu minimálnu sumu informáciu o nej zverejní na Webovom sídle. Maximálna suma Stávky je obmedzená limitom výhry na jeden tiket. Ak vzhľadom na uplatňovanú manipulačnú prirážku nastane situácia, že sumu Stávky, ktorá sa platí v hotovosti nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a mincí, táto suma sa zaokrúhľuje tak, aby ju bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a mincami; celkový zvyšok nezaokrúhlenej sumy, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nahor (§ 3 ods. 4 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách). Ustanovenie predchádzajúcej vety o zaokrúhľovaní sa použije primerane aj v prípade prijímania Stávky a uplatňovania manipulačnej prirážky pri bezhotovostnom prijímaní stávok prostredníctvom Hráčskeho konta.
   6. Maximálna výhra na jeden tiket a na jednu Stávku je limitovaná. Limit maximálnej výhry na jeden tiket je stanovený čiastkou 300.000,- EUR (slovom tristotisíc eur) pre všetky druhy stávok. Limit pre jednotlivé Stávky môže Spoločnosť Fortuna znižovať a opätovne zvyšovať až do uvedeného maximálneho limitu, pričom musí o tom Hráčov vhodným spôsobom informovať na svojich Pobočkách, resp. prostredníctvom Webového sídla.
  7. Článok IX – Sebaobmedzujúce opatrenia

   1. Spoločnosť Fortuna umožňuje Hráčovi nastaviť si v Hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia v súlade so Zákonom.
   2. Ak si hráč takéto sebaobmedzujúce opatrenia zadá, Spoločnosť Fortuna je povinná nastaviť toto sebaobmedzujúce opatrenie do 24 hodín od tohto zadania. Hráč si môže zadať sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia alebo zadať zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Ak si hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia, Spoločnosť Fortuna je povinná nastaviť toto sprísnenie najneskôr do 24 hodín od času, keď hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Ak si hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia, Spoločnosť Fortuna je povinná nastaviť toto zmiernenie siedmy kalendárny deň od času, keď hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Hráč môže zadať zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len raz v kalendárnom mesiaci.
   3. Pre účely správnej a jednotnej aplikácie spôsobu kalkulácie celkových Stávok a celkových prehier Hráča v danom kalendárnom mesiaci platí, že Spoločnosť Fortuna zabezpečí bez zbytočného odkladu vždy v prvý kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca tzv. „pro-forma“ prihlásenie do všetkých Hráčskych účtov. Toto pro-forma prihlásenie neznamená reálne prihlásenie sa do Hráčskeho účtu a Spoločnosť Fortuna ho realizuje iba pre účely správneho výpočtu celkových Stávok a celkových prehier v súlade s § 32 Zákona.
  8. Článok X – Zrušenie hráčskeho účtu

   1. V prípade preukázania porušenia Zákona, AML zákona, Herného plánu, príslušných Pravidiel Stávkovej hry alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na účasť na Stávkových hrách zo strany Hráča, je Spoločnosť Fortuna oprávnená príslušný Hráčsky účet bez zbytočného odkladu zrušiť a ďalej postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
   2. Hráč má možnosť požiadať Spoločnosť Fortuna o zrušenie svojho Hráčskeho účtu, avšak iba ak v momente doručenia žiadosti o zrušenie jeho Hráčskeho účtu je hodnota finančných prostriedkov práve 0,- Eur (t. j. na Hráčskom účte nie je evidovaný ani kladný zostatok, ani záporný zostatok). Žiadosť Hráča o zrušenie jeho Hráčskeho účtu musí obsahovať tieto náležitosti:
    1. musí byť vyhotovená písomne
    2. musí obsahovať nasledovné údaje o Hráčovi, ktorý podáva žiadosť o zrušenie svojho Hráčskeho účtu:
     1. meno, priezvisko a tituly
     2. dátum narodenia
     3. login (prihlasovacie meno)
     4. preferovaný spätný kontakt (korešpondenčná adresa alebo e-mailová adresa)
    3. musí byť vlastnoručne podpísaná
    4. musí byť doručená na korešpondenčnú adresu Spoločnosti Fortuna, ktorá je:
     FORTUNA SK, a.s., P.O.BOX 184, 850 00 Bratislava 5
     alebo ako príloha emailu na e-mailovú adresu: [email protected]
   3. Ak Hráč platne požiada o zrušenie svojho Hráčskeho účtu, Spoločnosť Fortuna je povinná do 14 dní od doručenia úplnej žiadosti takýto Hráčsky účet zrušiť a informovať Hráča o tejto skutočnosti a o dátume zrušenia Hráčskeho účtu.
   4. V prípade ak Spoločnosť Fortuna zruší Hráčsky účet v súlade s bodom 1 tohto Článku, má fyzická osoba (bývalý Hráč) právo požiadať Spoločnosť Fortuna o vydanie finančných prostriedkov, ktoré sa nachádzali v momente zrušenia na Hráčskom účte, a to písomnou žiadosťou doručenou Spoločnosti Fortuna najneskôr do uplynutia premlčacej doby, ktorá je 4 (slovom: štyri) roky a začína plynúť od dátumu zrušenia Hráčskeho účtu. Fyzická osoba (bývalý Hráč) je povinná v písomnej žiadosti určiť Účet v banke, ktorého je vlastníkom a na ktorý má Spoločnosť Fortuna previesť tieto finančné prostriedky. Spoločnosť Fortuna je oprávnená previesť tieto finančné prostriedky iba na Účet v banke, ktorého vlastníkom je táto fyzická osoba (bývalý Hráč) a to v lehote 30 (slovom: tridsiatich) pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti. Spoločnosť Fortuna je oprávnená kedykoľvek požadovať od fyzickej osoby (bývalého Hráča) predloženie originálnej dokumentácie, ktorou fyzická osoba (bývalý Hráč) preukáže, že je vlastníkom ňou určeného Účtu v banke (napr. Zmluva o vedení účtu, výpis z účtu, výpis z internetového bankovníctva, kartička s identifikačnými údajmi účtu a pod.).
   5. Okrem dôvodov, výslovne uvedených v tomto Hernom pláne, je Spoločnosť Fortuna oprávnená ukončiť zmluvný vzťah s Hráčom a zrušiť Hráčsky účet na základe výpovede v písomnej forme, s výpovednou lehotou 14 dní. Spoločnosť Fortuna je oprávnená previesť finančné prostriedky, ktoré sa nachádzali v momente zrušenia na Hráčskom účte iba na Účet v banke, ktorého vlastníkom je táto fyzická osoba (bývalý Hráč), a to v lehote 30 (slovom: tridsiatich) pracovných dní po zrušení Hráčskeho účtu . Fyzická osoba (bývalý Hráč) je povinná na žiadosť Spoločnosti Fortuna bezodkladne oznámiť Spoločnosti Fortuna Účet v banke, ktorého je vlastníkom a na ktorý má Spoločnosť Fortuna previesť finančné prostriedky, ktoré sa nachádzali v momente zrušenia na Hráčskom účte.
   6. Uplynutím premlčacej doby právo na vydanie finančných prostriedkov nezaniká, nemôže ho však priznať alebo uznať súd, ak Spoločnosť Fortuna namietne premlčanie po uplynutí tejto premlčacej doby.
   7. Po uplynutí premlčacej doby je Spoločnosť Fortuna kedykoľvek oprávnená takéto finančné prostriedky previesť a preúčtovať vo svoj prospech.
 3. TRETIA ČASŤ – REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Článok XI – Podmienky podania reklamácie a spôsob jej vybavenia

   1. Hráč je oprávnený podať Spoločnosti Fortuna riadne odôvodnenú reklamáciu týkajúcu sa prevádzkovania kurzových stávok a jeho účasti na nich.
   2. Reklamácia musí spĺňať tieto náležitosti, inak na ňu Spoločnosť Fortuna neprihliada:
    1. musí byť vyhotovená písomne
    2. musí obsahovať nasledovné údaje o Hráčovi, ktorý podáva reklamáciu:
     1. meno, priezvisko a tituly
     2. dátum narodenia
     3. login (prihlasovacie meno)
     4. preferovaný spätný kontakt (korešpondenčná adresa alebo e-mailová adresa)
    3. musí obsahovať presný, vecný a pravdivý opis reklamovaných okolností, najmä
     1. názov stávky alebo Stávkovej hry, ktorej sa reklamácia týka
     2. dátum a čas, kedy k reklamovanej okolnosti došlo
     3. skutkový a pravdivý popis reklamovanej okolnosti
    4. musí obsahovať dátum vyhotovenia reklamácie
    5. musí byť doručená najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od rozhodujúcej skutočnosti na korešpondenčnú adresu Spoločnosti Fortuna, ktorá je:
     FORTUNA SK, a.s., P.O.BOX 184, 850 00 Bratislava 5
     alebo na e-mailovú adresu [email protected]
   3. Na také podania, ktoré neobsahujú všetky náležitosti reklamácie podľa tohto článku, alebo na také, ktoré obsahujú všetky náležitosti reklamácie podľa tohto článku, ale neboli doručené na uvedenú korešpondenčnú adresu alebo e-mailovú adresu včas, nebude Spoločnosť Fortuna prihliadať, ani o tom nebude odosielateľa upovedomovať.
   4. Spoločnosť Fortuna vybavuje všetky reklamácie priebežne podľa poradia, v akom jej boli doručené. Spoločnosť Fortuna vybavuje reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) pracovných dní od doručenia a to zaslaním písomnej informácie o vybavení reklamácie na adresu preferovaného spätného kontaktu Hráča.
   5. Pri vyhodnocovaní oprávnenosti reklamácie je rozhodujúca evidencia uložená na Serveri. Dopyty, žiadosti o informácie a prípadné iné podania Hráča súvisiace s jeho účasťou na Stávkových hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto Herného plánu, subjektívneho výkladu alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na Stávkových hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie a Spoločnosť Fortuna na nich nebude prihliadať.
   6. Proti písomnej informácii o vybavení reklamácie môže Hráč podať námietky, ktoré musia spĺňať rovnaké náležitosti, ako reklamácia podľa bodu 2 tohto článku, a ktoré musia byť doručené najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od dňa, kedy mu bolo doručené písomné vyjadrenie Spoločnosti Fortuna o vybavení reklamácie podľa bodu 4 tohto článku. O námietkach, resp. O konečnom vybavení reklamácie rozhodne Spoločnosť Fortuna do 30 (slovom: tridsiatich) pracovných dní od doručenia námietok, o čom Spoločnosť Fortuna zašle písomnú informáciu na adresu preferovaného spätného kontaktu Hráča.
 4. ŠTVRTÁ ČASŤ – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Článok XII – Prechodné ustanovenia

   1. Na výplatu výhier zo stávok uskutočnených do nadobudnutia účinnosti tohto Herného plánu a vybavenie reklamácií podaných do nadobudnutia účinnosti tohto Herného plánu sa použijú ustanovenia Herného plánu účinné v čase uskutočnenia stávky respektíve podania reklamácie. Zmluvy medzi hráčom a Spoločnosťou Fortuna uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto Herného plánu zostávajú v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti tohto Herného plánu.
  2. Článok XIII – Záverečné ustanovenia

   1. Každý Hráč môže mať v Spoločnosti Fortuna len jeden Hráčsky účet. Ak už Hráč má v Spoločnosti Fortuna skôr zriadený Hráčsky účet, napr. na účely účasti na Hazardných hrách, tak je na účely účasti na Internetových hrách oprávnený a zároveň povinný používať iba svoj existujúci Hráčsky účet. Zriadenie Hráčskeho účtu v súlade s týmto Herným plánom oprávňuje Hráča zúčastňovať sa aj iných Hazardných hier, za predpokladu, že splní podmienky účasti na takých Hazardných hrách.
   2. Hráč je povinný pred účasťou v Stávkových hrách oboznámiť sa a po celý čas dodržiavať Zákon, AML zákon, Herný plán, príslušné Pravidlá Stávkovej hry a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na jeho účasť na Stávkových hrách.
   3. V prípadoch, ktoré tento Herný plán neupravuje, v prípadoch subjektívneho výkladu Zákona, AML zákona, Herného plánu, príslušných Pravidiel Stávkovej hry alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov Hráčom, a tiež v prípadoch akýchkoľvek iných sporov medzi Hráčom a Spoločnosťou Fortuna, je Hráč oprávnený postupovať v súlade s platnou legislatívou.
   4. Spoločnosť Fortuna je oprávnená odmietnuť vykonanie Registrácie alebo odmietnuť prijať stávku aj bez uvedenia dôvodu.
   5. Spoločnosť Fortuna nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či straty, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z dôvodu náhodného alebo úmyselného poškodenia webových stránok alebo ich obsahu. Spoločnosť Fortuna tiež nezodpovedá za nezrealizované alebo neskoro zrealizované operácie, ak tieto vzniknú zlyhaním elektronických komunikačných sietí, nesprávnou obsluhou webových stránok alebo mobilného telefónu alebo inými technickými problémami. Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za zneužitie obsahu stránok Hráčom alebo inou osobou. Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za škody spôsobené Hráčovi alebo tretej osobe, ak tieto vznikli nesprávnou interpretáciou alebo chybami v obsahu webových stránok, ktoré pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohla Spoločnosť Fortuna ovplyvniť. Spoločnosť Fortuna nezodpovedá za nezrealizovaný bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov, resp. za vzniknutú škodu v dôsledku prevodu peňažných prostriedkov z Hráčskeho účtu na nesprávny bankový účet, ak Hráč pri Registrácii alebo pri neskoršej zmene registrovaných údajov poskytol Spoločnosti Fortuna nesprávne číslo bankového účtu.
   6. Hráč berie na vedomie a súhlasí s tým, že spracúvanie jeho osobných a iných údajov o jeho účasti na Stávkových hrách vykonáva Spoločnosť Fortuna v súlade s osobitnými predpismi.
   7. Spoločnosť Fortuna si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento Herný plán na základe jeho schválenia Úradom.
 5. Tento Herný plán nadobúda účinnosť 1. 7. 2020.


Herný plán Herný plán
FORTUNASK_HP_01072020.pdf [0,59 MB]
Alternatívne riešenie sporov Dodatok č. 28
dodatok_28_licencia_kurz_stavky.pdf [65 kB]
Alternatívne riešenie sporov Alternatívne riešenie sporov je možné otvoriť alebo stiahnuť vo formáte PDF
ARS_191022.pdf [162 kB]

Na jeho otvorenie budete potrebovať prehliadač súborov PDF. Ak ho nemáte, je možné zadarmo stiahnuť malý, jednoduchý a rýchly Foxit Reader. Druhá možnosť je použiť o niečo objemnejší Adobe Acrobat Reader.