Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť

Gamblerstvo

PATOLOGICKÉ HRÁČSTVO

Čo je to patologické /chorobné/ hráčstvo?

Už v roku 1957 použil pojem hráčska vášeň Bergler a popisoval ju takto:

 • hráč miluje časté riziko,
 • hra pohltí väčšinu jeho záujmov, aktivít a fantázií,
 • hráč je neschopný prestať hrať, ak už vyhral,
 • riskuje neúmerne vysoké čiastky,
 • medzi vložením peňazí a výsledkom prežíva slastné napätie,
 • hráč je optimistický, neschopný poučiť sa z prehier a navzdor logike a pravdepodobnosti verí v šťastný osud a v to, že sa mu raz vytrvalosť oplatí.

V súčasnosti považujeme za patologického hráča takého človeka, ktorý sa aspoň v piatich bodoch zhoduje s týmito príznakmi závislosti od hrania:

 1. Zaujatosť hraním /predstavy, snívanie o rôznych situáciách pri hraní, rozmýšľanie o možnostiach získania peňazí, atď./
 2. potreba zvyšovať stávky na dosiahnutie pocitu príjemného napätia a vzrušenia,
 3. opakované neúspešné pokusy kontrolovať, alebo zastaviť hranie,
 4. prítomnosť nepokoja a podráždenosti pri prerušení, alebo zastavení hrania,
 5. hranie ako spôsob odpútania sa, odreagovania od problémov, alebo spôsob odstránenia či zmiernenia mrzutej nálady
 6. opakovaný návrat do herne na druhý deň po prehre s cieľom vyhrať peniaze späť, vyrovnať straty,
 7. klamstvá rodine, terapeutom, alebo iným osobám zapojeným do problému s hraním,
 8. nelegálne aktivity v súvislosti so získaním peňazí na hranie,
 9. strata zodpovedajúcich sociálnych, pracovných a rodinných kontaktov, práce, alebo kariéry v dôsledku hrania,
 10. prenášanie zodpovednosti za vyrovnanie dlžôb vzniknutých v dôsledku hrania na iných ľudí.

Vo všeobecnosti rozoznávame závislosť DUŠEVNÚTELESNÚ.

Duševná závislosť sa prejavuje chuťou, túžbou až nutkavou potrebou

/užiť drogu/ hrať a pokračovať v hraní kvôli pocitom slasti a vzrušenia. Pričom peniaze na hranie sa závislý snaží získať akýmikoľvek prostriedkami.

Telesná závislosť sa prejavuje telesnými odvykacími /abstinenčnými/ ťažkosťami, keď v tele chýba droga, alebo u hráča chýbajú látky vytvárané organizmom pri riskantnom hraní.

U hráčov vzniká silná duševná závislosť, telesná závislosť sa pridružuje v niektorých prípadoch.

Závislosť od hrania je veľmi podobná drogovej závislosti od chemických látok - drog /napr.alkohol, lieky, heroín a pod./, hoci gambler drogu nepožíva.

V dôsledku napätia a vzrušenia z hry sa však v organizme hráča tvoria v nadmernom množstve látky podobné opiátovým drogám. Telo si zvyká, prispôsobuje sa = TOLERUJE určitú zvýšenú hladinu týchto látok /endorfíny, enkefalíny,dopamín/. Pri poklese spomínaných látok si organizmus

vyžaduje ich doplnenie, hráč pociťuje chuť až nutkavú potrebu hrať.

Teda tak ako pri drogovej závislosti, ak droga chýba v tele, spúšťajú sa abstinenčné - odvykacie príznaky aj u hráča.

Sú to: chuť, potreba, alebo nutkavé myšlienky hrať, podráždenosť,

úzkosť, depresívna nálada, nepokoj, neschopnosť sústrediť sa na niečo iné, agresivita, niekedy dokonca telesné príznaky /trasenie, potenie, zvýšená teplota a pod./.

Tieto príznaky, hneď ako začne gambler hrať, vymiznú.

Aby sa však dostavilo žiadúce vzrušenie a pôžitok z hry, musí hráč postupne zvyšovať stávky /riskovať čoraz väčšiu stratu peňazí/ a hrať čoraz častejšie a dlhšie. Núti ho k tomu VZRASTAJÚCA TOLERANCIA /prispôsobenie sa, znášanlivosť /vlastného tela na hladinu spomínaných látok, ktoré si pri hazardnej, stresujúcej hre tvorí/.

Ak gambler nehrá, narúša sa rovnováha jeho organizmu. V abstinencii hráč znovu nadobúda zdravú rovnováhu.

Duševnú závislosť odstrániť nevieme, tá zostáva aj dôsledne abstinujúcemu hráčovi až do konca života. Preto je potrebné vyvarovať sa NATRVALO akejkoľvek hazardnej hre.

Z uvedeného tiež vyplýva, že človek závislý od hazardnej hry sa už nenaučí hrať s mierou, teda ani po mnohoročnej abstinencii nenadobudne kontrolu nad prípadným hraním hazardnej hry a v krátkom čase sa ocitne v spleti problémov ako pred nástupom na protihráčske liečenie.

STRATA KONTROLY nad vlastným hraním je jedným zo základných znakov závislosti od hazardnej hry a je neobnoviteľná /kontrola/.

Abstinencia je síce riešením radikálnym, avšak ponúka cestu ku kvalitnému, plnohodnotnému životu.

Taktiež je potrebné, aby si hráč závislý od hazardnej hry uvedomil, že je náchylnejší na vypestovanie si ďalšej závislosti /napr. od alkoholu/ viac než človek, ktorý nemá diagnózu závislosti. Vzhľadom na túto zvýšenú zraniteľnosť voči drogám, doporučujeme vyhýbať sa ich konzumácii, vrátane alkoholu. Z praxe vieme, že práve alkohol a iné drogy, ktoré ovplyvňujú duševnú činnosť človeka, spôsobujú oslabenie ostražitosti voči hraniu a môžu byt spúšťačom recidívy hrania hazardnej hry.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac informácii o tejto problematike, môžete kontaktovať Združenie abstinentov Slovenska - verejnoprospešnú, mimovládnu neziskovú organizáciu.

Bližšie informácie o Združení abstinentov Slovenska nájdete na webovej stránke www.abstinenti.sk