Naša stránka používa cookies. Jej používaním súhlasíte s podmienkami použitia cookies. Rozumiem

Pre zvýšenie komfortu a možnosti optimálneho využitia všetkých funkcií si prosím zapnite vo svojom prehliadači Javascript. Návod

Stávkové príležitosti
Ligy

Top 10

  Celková 7. etapa 2019
  Prezývka Body
1 Myslitel10 6074
2 Mirec33 3115
3 ArtmediA 2943
4 hkk36 2907
5 ricciardo0... 2714
6 Streco 2665
7 MOSEMH 2650
8 Farky1 2552
9 m4t3sk0 2335
10 berger1 2273
Všeobecné pravidlá a podmienky FORTUNA KLUB PLUS

Všeobecné pravidlá a podmienky FORTUNA KLUB PLUS

Úvodné ustanovenie

 1. FORTUNA KLUB PLUS je vernostný program, ktorý poskytuje spoločnosť FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 5, IČO 00 684 881 (ďalej len „FORTUNA SK“) svojim klientom, ktorí uzavreli I-KONTO Zmluva o uzatváraní stávok (ďalej len „Zmluva o uzatváraní stávok I-KONTO“). FORTUNA KLUB PLUS umožňuje klientom spoločnosti FORTUNA SK užívať výhody a bonusy, ktoré sú s členstvom vo FORTUNA KLUB PLUS spojené.

Člen programu

 1. Členom vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá je oprávnená uzatvárať stávky podľa zákona NRSR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je spoločnosťou FORTUNA SK prijatá do vernostného programu.
 2. Členstvo vo FORTUNA KLUB PLUS je dobrovoľné a bezplatné, pre člena z neho nevyplývajú žiadne záväzky a povinnosti.
 3. Každý člen FORTUNA KLUB PLUS môže mať len jedno členstvo. Členstvo vo FORTUNA KLUB PLUS je neprenosné. Členstvo vo FORTUNA KLUB PLUS nemôže byť predmetom dedičského práva.
 4. Členstvo v klube vzniká uzavretím Zmluvy o uzatváraní stávok I-KONTO, jej registrácii a vložením vkladu na hráčske konto v súlade s bodom 4.2.2. Herného plánu FORTUNA SK. Klubovú kartu obdrží člen okamžite pri vzniku členstva v prípade uzavretia zmluvy na pobočke, alebo v prípade online registrácie môže o ňu požiadať na ktorejkoľvek pobočke pri súčasnom predložení dokladu totožnosti a zmluvy, ktorá mu prišla pri online registrácií (na zmluve je uvedené registračné číslo klubovej karty).

Klubová karta

 1. Člen FORTUNA KLUB PLUS (ďalej aj „člen“) sa preukazuje klubovou kartou člena. Obsluha pobočky má právo odobrať klubovú kartu v prípade, ak je použitá neoprávnenou osobou. Obsluha pobočky má právo overiť totožnosť predkladateľa karty vyžiadaním preukazu totožnosti predkladateľa.
 2. Klubovou kartou sa člen preukazuje na pobočke pri uzatváraní stávok, zisťovaní stavu bodov na príslušnom účte člena a čerpaní výhod z členstva vo FORTUNA KLUB PLUS.
 3. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia klubovej karty je člen povinný oznámiť túto skutočnosť spoločnosti FORTUNA SK na pobočke spoločnosti FORTUNA SK. Nová karta bude členovi vydaná na príslušnej pobočke spoločnosti FORTUNA SK po predložení Zmluvy o uzatváraní stávok I-KONTO a identifikačných dokladov člena, ktorý žiada o novú kartu z dôvodu uvedeného v tomto bode.
 4. Klubová karta je po celý čas užívania vo vlastníctve spoločnosti FORTUNA SK.

Domovská pobočka

 1. Domovská pobočka je pobočka, kde sa klient registroval. Na tejto pobočke sa zúčastňuje pobočkových a celorepublikových súťaží vypísaných spoločnosťou FORTUNA SK.
 2. V prípade online registrácie je členovi pridelená virtuálna domovská pobočka, ktorú môže zmeniť za použitia tlačiva na zmenu domovskej pobočky. Aktuálny zoznam domovských pobočiek je k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti FORTUNA SK.
 3. Zmena domovskej pobočky člena môže byť vykonaná len dvakrát ročne, a to vždy prvý týždeň po skončení etapy majstrovstiev v stávkovaní.
 4. Do pobočkových i republikových súťaží sa započítavajú aj stávky z iných pobočiek ako domovskej pobočky. Vyhodnotenie všetkých týchto stávok je však len na domovskej pobočke.

Bodové konto

 1. Bodové konto je účet člena vernostného programu, na ktorom sú evidované získané body.
 2. Stav bodového konta je evidovaný v počítačovom systéme spoločnosti FORTUNA SK, jeho stav je možné zistiť po predložení klubovej karty na domovskej pobočke. Stav konta je tiež možné zistiť po prihlásení sa člena na webovej stránke spoločnosti FORTUNA SK.
 3. Získané body za príslušný kalendárny rok má člen právo vyčerpať najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Body nevyčerpané do tohto dátumu sa ku dňu nasledujúcemu po dni 31. december automaticky z bodového konta člena vymazávajú.

Získavanie bodov

 1. Body sú jednotky, ktoré získava člen vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS za uzatváranie stávok podľa výšky vkladu:
  • jeden bod za vsadených 0,50 €.
 2. Maximálny počet bodov získaných za uzatváranie stávok podľa výšky vkladu, ktorý je možné pripísať denne na bodové konto klienta, je 500 bodov.
 3. Klubové body sa nepripočítavajú za uzatvorené stávky LIVE, E-športy a Favorita dňa.

Používanie bodov

 • Za body je možné zakúpiť Bonus 5 (kurzové zvýhodnenie 1,2 po 5. stávkovej príležitosti).
 • Za body je možné zakúpiť Bonus 8 (kurzové zvýhodnenie 1,5 po 8. stávkovej príležitosti).

podľa nasledujúcich parametrov:

 • Nákup kurzového zvýhodnenia Bonus 5 na jeden deň za 500 bodov.
 • Nákup kurzového zvýhodnenia Bonus 8 na jeden deň za 300 bodov.

Limit denného použitia kurzového zvýhodnenia je 100,- Eur, nasledujúce stávkové príležitosti už zvýhodnenie neobsahujú.

Raz zakúpené kurzové zvýhodnenie nie je možné už stornovať.

Zakúpené kurzové zvýhodnenia nie je možné navzájom kombinovať.

 • Nákup kurzového zvýhodnenia je možné použiť iba u AKO stávok zložených z minimálne 5 stávkových príležitostí, z ktorých každá má kurz 1,5:1 a vyšší.
 • Za body je možné nakupovať kurzovú ponuku, Profík špeciál, herný plán a reklamné predmety podľa aktuálnej ponuky z katalógu reklamných predmetov.

Základný AKO – BONUS

 1. Člen FORTUNA KLUB PLUS má nárok pri uzatvorení AKO stávky na 10 % kurzové zvýhodnenie po 15. a 21. stávkovej príležitosti. Podmienkou priznania AKO-bonusu sú jednotlivé kurzy 1,1 a vyššie.
 2. Základný AKO-bonus a zakúpené kurzové zvýhodnenia nie je možné navzájom kombinovať.

Postup výmeny bodov za bonusy a darčekové predmety

 1. V prípade stávkovania na pobočke a záujmu o Bonus požiada člen obsluhu pobočky o aktivovanie Bonusu. Podľa zakúpeného druhu bonusu sa členovi odpočíta z bodového konta príslušný počet bodov za ním zakúpený Bonus.
 2. V prípade stávkovania prostredníctvom siete internet si člen zakúpi Bonus priamo pri zostavovaní tiketu.
 3. Raz zakúpený Bonus nie je možné stornovať. Počet bodov za členom zakúpený Bonus sa z bodového konta člena odpočíta aj v prípade nepodania tiketu. Zakúpený Bonus má platnosť celý kalendárny deň kedy bol zakúpený, to znamená, že zakúpený Bonus sa pripočítava na každom tikete podanom v deň zakúpenia Bonusu. Body za zakúpenie Bonusu sa z bodového konta člena odpočítavajú len pri zakúpení Bonusu. Nevyčerpanie Bonusu do konca dňa jeho zakúpenia znamená stratu Bonusu.
 4. V prípade záujmu o darčekový predmet si člen vyberie darčekový predmet z aktuálneho katalógu darčekových predmetov spoločnosti FORTUNA SK, ktorý je k dispozícii na pobočkách alebo na internetovej stránke spoločnosti FORTUNA SK. Objednávku darčekového predmetu na základe voľby člena je možné vykonať na ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom e-shopu na webovej stránke. Po dostavení sa člena na pobočku sa tento preukáže klubovou kartou a preukazom totožnosti. V prípade, ak členovi nebola klubová karta fyzicky vydaná, preukáže sa uzavretou Zmluvou o uzatváraní stávok I-KONTO a preukazom totožnosti. Následne obsluha pobočky odpočíta z bodového konta člena počet bodov za kúpu príslušného darčekového predmetu, ak má na konte dostatočný počet bodov. Po odpočítaní bodov obdrží člen potvrdenku s uvedeným názvom darčekového predmetu a počtom bodov, na základe ktorej mu bude vydaný darčekový predmet po jeho dodaní na pobočku, na ktorej si darčekový predmet objednal. V prípade nákupu cez e-shop sú klientovi klubové body odpočítané a klient si zo zoznamu pobočiek zvolí tú, na ktorú mu má byť predmet dodaný. Lehota na dodanie darčekového predmetu na príslušnú pobočku je 30 dní odo dňa objednávky. Po prevzatí darčekového predmetu podpíše člen preberací protokol. Spoločnosť FORTUNA SK si vyhradzuje právo zvoliť konkrétny model resp. typ a špecifikáciu darčekového predmetu na základe aktuálnej ponuky partnera.
 5. Reklamácie drobných reklamných predmetov (do hodnoty 35000 bodov vrátane) sa uskutočňujú na pobočke, na ktorej bol darčekový predmet členovi vydaný. Reklamovaný predmet sa buď vymení alebo v prípade, ak už nie je k dispozícii, tak na základe konzultácie s klientom sa mu zašle iný. Reklamáciu predmetov nad 35000 bodov (jedná sa väčšinou o elektroniku) si vykoná klient sám na základe obdržanej kópie faktúry a záručného listu od dodávateľa.
 6. Z dôvodu bezpečnosti je v pobočke práca s kontom možná iba po predložení a načítaní členskej karty.

Účasť v súťažiach vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS

 1. Každý člen je automaticky zaradený do všetkých súťaží vernostného programu svojej domovskej pobočky a celorepublikových súťaží.

Partner vernostného programu

 1. Partner vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS je právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje členom vernostného programu na základe zmluvy so spoločnosťou FORTUNA SK ceny a iné plnenie.

Zber osobných údajov

 1. 1. Zber a nakladanie s osobnými údajmi členov vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS sú vykonávané v súlade s relevantnou a platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Podrobné informácie o spracúvaní poskytnutých informácii a údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov dostupnom na webových stránkach ifortuna.sk a na pobočkách spoločnosti FORTUNA SK.

Záverečné ustanovenia

 1. FORTUNA SK si vyhradzuje právo upraviť alebo zmeniť niektoré ustanovenia podmienok vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS. O prípadných úpravách a zmenách informuje členov vernostného programu najneskôr 5 pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti úpravy alebo zmeny prostredníctvom pobočiek alebo internetovej stránky spoločnosti FORTUNA SK.
 2. V prípadoch, ktoré nie sú popísané v podmienkach vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS, je vždy záväzné rozhodnutie spoločnosti FORTUNA SK.
 3. Spoločnosť FORTUNA SK si vyhradzuje právo ukončiť program FORTUNA KLUB PLUS. Dátum ukončenia programu a lehotu, v ktorej je možné vyčerpať body na klubovej karte členov oznámi spoločnosť FORTUNA SK najneskôr 3 mesiace pred ukončením programu prostredníctvom pobočiek alebo internetovej stránky spoločnosti FORTUNA SK.
 4. Všeobecné pravidlá a podmienky FORTUNA KLUB PLUS, platné do okamihu nadobudnutia platnosti týchto Všeobecných pravidiel a podmienok FORTUNA KLUB PLUS (ďalej len „doterajšie podmienky“), strácajú dňom nadobudnutia platnosti týchto Všeobecných pravidiel a podmienok FORTUNA KLUBU PLUS (v tomto odseku ďalej len „Všeobecné pravidlá“) svoju platnosť. Všetky zmluvy, ako aj iné dohody, ktoré boli uzatvorené pred platnosťou týchto Všeobecných pravidiel a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti Všeobecných pravidiel riadia týmito Všeobecnými pravidlami. Všetky odkazy v zmluvných dokumentoch, ktoré odkazovali na doterajšie podmienky, odkazujú na tieto Všeobecné pravidlá, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté alebo uvedené inak; v prípade zmeny číslovania článku, na ktorý sa odkazuje v doterajších podmienkach, sa za takýto článok považuje taký článok v týchto Všeobecných pravidlách, ktorý upravuje vzťahy obsahovo aj účelom najbližšie odkazovanému článku.
 5. Tieto Všeobecné pravidlá a podmienky FORTUNA KLUB PLUS sú platné od 23. 5. 2018.
Zodpovedné hranie

Zodpovedné hranie

Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.

Hranie hazardných hier môže viesť k silnej závislosti, poškodiť zdravie a spôsobiť nezvratné sociálne škody.